Programma

N-VA Aartselaar gaat voor een ambitieus én betaalbaar programma voor elke inwoner, vereniging, handelaar of wijk in Aartselaar.    

U zal merken dat het een uitgebreide lijst is met concrete, realistische voorstellen.  We vermijden bewust al te mooie beloftes die na de verkiezingen niet uitvoerbaar zijn.

Ons volledig programma kan u hieronder lezen of downloaden:

 

Liever de korte versie?  Bekijk dan onze 10 speerpunten voor een aangenaam Aartselaar:

Veel leesplezier!

N-VA Aartselaar   

Heb je nog ideeën? Laat het ons zeker weten!

Woord vooraf door burgemeester en lijsttrekker Sophie De Wit

Beste Aartselarenaar,

Zes jaar geleden gaf u onze ploeg het vertrouwen om Aartselaar te besturen.  Dankbaar en vol enthousiasme zijn we daarmee aan de slag gegaan. Na vele jaren van stilstand in onze gemeente hebben wij getracht om de beloofde en broodnodige verandering te brengen, ten voordele van ons dorp, van onze verenigingen én ten voordele van u. Het duurde even om die tanker te keren, maar nu zitten we op koers.  De voorbije zes jaar is er in Aartselaar dan ook heel wat ten goede veranderd. Het N-VA-beleid is duidelijk zichtbaar in het straatbeeld.

Zo werd aanzienlijk geïnvesteerd in de infrastructuur. Er kwam een nieuw gemeentemagazijn, gebouwen werden opgefrist, de kinderopvang werd verdriedubbeld in capaciteit en sporten kan weer op een kwalitatieve manier dankzij de bouw van ’t Sportzicht. Met de Dijkstraat en Bist werden twee belangrijke verkeersaders eindelijk aangepakt.

Uw veiligheid was en is een belangrijk aandachtspunt. Buurtinformatienetwerken werden opgericht, blauw komt meer op straat en de eerste mobiele camera’s verschijnen in het straatbeeld. Sedert 2012 zijn de criminaliteitscijfers in Aartselaar dan ook gedaald. Ook op vlak van verkeersveiligheid maakte Aartselaar drastische vorderingen: een veiligere schoolomgeving, zones 30 in de woonwijken en het centrum, rode coatings op fietspaden, fietsstraten,…

In het sociaal beleid zorgden we voor een belangrijke  kentering. Senioren krijgen voortaan een beleid op maat, inclusief seniorenconsulent en seniorenraad. Het aantal leefloners daalt in Aartselaar door een sterk activeringsbeleid. Verschillende projecten zijn opgestart om de nieuwkomers in Aartselaar in te burgeren en te integreren.

Ook voor u is het allemaal wat eenvoudiger geworden. Ouders moeten niet meer kamperen aan de schoolpoorten dankzij het aanmeldingssysteem. Via de nieuwe gemeentelijke website moet je voor heel wat aanvragen of inschrijvingen niet meer langs het gemeentehuis. Dit jaar lanceren we ook de eerste Aartselaarse app.

En Hoewel er in Aartselaar nog nooit zoveel geïnvesteerd werd als de voorbije jaren, is onze schuldgraad niet gestegen. Aartselaar is en blijft financieel gezond.

Kortom: de kracht van verandering die we in 2012 hebben beloofd, is absoluut ingezet. Een aanzienlijk deel van ons verkiezingsprogramma is ook effectief gerealiseerd.

Ons werk is echter nog lang niet af. De toestand waarin onze voorgangers onze gemeente in 2012 achterlieten, was immers niet erg fraai. Investeringen in patrimonium en het wegennet bleken veel te lang uitgesteld. Een efficiënt doelgroepenbeleid ontbrak. En er waren onvoldoende financiële middelen om de dagdagelijkse werking van de gemeente nog te garanderen.  De gemeentelijke tanker lag met andere woorden al enkele jaren stilletjes roestend voor anker. Onze ploeg heeft na 2012 dat anker gelicht en de tanker stap voor stap gekeerd.

De eerste renovatiewerken aan Aartselaar zijn nu achter de rug. De tanker vaart nu in de juiste richting, maar we zijn nog lang niet klaar.

Heel wat grote dossiers zijn in gang gezet dankzij de N-VA, maar kunnen door hun omvang pas volgende legislatuur verder worden uitgewerkt.  Daarnaast blijven we ambitieus en zitten wel nog boordevol nieuwe plannen om Aartselaar nog aangenamer te maken.

De N-VA wil dan ook verder blijven werken in Aartselaar, voor u.

Het nieuwe intergemeentelijk zwembad zal u zwemwater garanderen voor de komende decennia. Een nieuwe kleuterschool in wijk Buerstede zal de oude vervangen. De oude gemeentemagazijnen worden afgebroken voor een nieuw gemeenschapsgebouw ten voordele van het socio-cultureel leven in Aartselaar. Het rioleringsproject van Kapellestraat en Laar zal ons dorpscentrum een nieuw en modern elan geven. We ijveren verder voor het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente. En nu we het dossier eindelijk konden deblokkeren en nieuwe plannen in opmaak zijn, werken we met de Vlaamse overheid verder aan de effectieve doortrekking van de expresweg N171 en een verkeersveilige aanpak van de A12. Ook het sociaal beleid willen we nog verder uitwerken, zodat niemand van onze gemeenschap uit de boot valt. Nu alle reglementen op punt staan, willen we ook extra gaan inzetten op een kordate handhaving van de regels.

Dit alles zullen we blijven doen met aandacht voor de gezonde financiële toestand van onze gemeente.

Aartselaar is een aangenaam Aartselaar geworden. Het was het werk van vele handen. Samen met u willen we ook na 2018 verder werken aan een veilige thuis in een welvarend Aartselaar!

Trots stel ik u dan ook het programma van N-VA Aartselaar voor. Het is een ambitieuze  langetermijnvisie voor Aartselaar geworden, die we stap voor stap de volgende jaren en in functie van de beschikbare middelen willen realiseren.

Deze visie en dit programma kwam niet licht tot stand maar is het resultaat van bijzonder veel input van onze bewoners, verkregen via talrijke mails, op bewonersvergaderingen, bij onze babbelbanken, in dagdagelijkse contacten,…Ook de gemeentelijke administratie maakte ons duidelijk welke noden en behoeften er de komende jaren op ons afkomen.

Met al die input zijn onze uitvoerend mandatarissen, raadsleden en bestuursleden aan de slag gegaan. In verschillende werkgroepen werd thematisch bij elkaar gekomen. Ons programma van 2012 werd vergeleken met de meerjarenplanning van 2013. Het uitgevoerde beleid werd geëvalueerd en de noden van de toekomst in beeld gebracht.

Iedereen die  rechtstreeks of onrechtstreeks aan dit N-VA-programma heeft meegeholpen, wil ik dan ook heel erg bedanken.

Sophie De Wit

Burgemeester en lijsttrekker

Een aangenaam Aartselaar dat vooruit gaat door in haar patrimonium te investeren

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012….

Onze bestuursploeg trof het gemeentelijk patrimonium niet in al te beste staat aan. Veel gebouwen waren verwaarloosd en niet gebruiksvriendelijk. In andere gebouwen troffen we dan weer amper isolatie aan, nog enkele beglazing,… Bijgevolg gaf het Aartselaars bestuur ook onnodig veel geld uit aan energiekosten.  Onder het huidige gemeentebestuur werd dan ook een inhaaloperatie ingezet.

Energiezuinige renovaties en ingrepen

Verschillende gebouwen werden onder handen genomen en kregen isolatie, dubbele beglazing, nieuwe ramen en deuren, nieuwe verwarmingsinstallaties… Voor een overzicht van  al die maatregelen verwijzen we naar de specifieke thema’s per bevoegdheid. Op heel wat gemeentelijke gebouwen werden ook zonnepanelen geplaatst, zodat Aartselaar ook zélf energie opwekt in plaats van er alleen voor te betalen.

Ook het wagenpark van de gemeente wordt goed onderhouden. Quasi jaarlijks wordt er een verouderd voertuig vervangen door een energiezuiniger model.

(Ver)nieuwbouw waar nodig

Met onder meer de bouw van ’t Sportzicht, de uitbreiding van de gemeentelijke kinderopvang IBO Robbedoes en de bouw van een toren voor elektronische tijdsregistratie aan de atletiekpiste, werden heel wat nieuwe gebouwen gerealiseerd deze legislatuur.

We bouwden ook een splinternieuw technisch centrum ter vervanging van de vroegere oude gemeentemagazijnen. Daarnaast werden ook heel wat gebouwen gerenoveerd of stevig onder handen genomen, denk bijvoorbeeld aan jeugdhuis De Leonaar.

Subsidies slim gebruiken

In tegenstelling tot het vroegere beleid tracht dit gemeentebestuur bij dit alles wel zo optimaal mogelijk gebruik te maken van subsidies. Dat bespaart de Aartselaarse belastingsbetaler heel wat geld.

                                          

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

Ons gemeentelijk patrimonium heeft nog steeds nood aan duurzame renovaties en aanpassingen dus  deze inspanning zal ook de komende legislatuur moeten worden verder gezet. De focus ligt daarbij op duurzame gebouwen, die energiezuinig zijn en waarop zo veel als mogelijk zonnepanelen worden gelegd.

Op de site van de oude gemeentemagazijnen willen we  een nieuw socio-cultureel gebouw realiseren, waarvoor het memorandum van de cultuur-, sport- en jeugdraad een belangrijke basis is. We hopen daarin heel wat functies samen te brengen, zoals repetitie-, tentoonstellings-, vergader- en ontmoetingsruimten,  misschien zelfs sport- of danszaal, cultuurcafé,… Het aanbod is aanvullend op de reeds bestaande accommodatie van het cultureel centrum en de bibliotheek. Ook de muziekacademie en de Heemkundige Kring zullen een nieuw en modern onderkomen kunnen vinden in dit socio-cultureel gebouw.

Er wordt gezocht naar een oplossing voor de stockagebehoeften van de verschillende verenigingen.

Ook de komende jaren zal verouderde sportinfrastructuur verder worden aangepakt. Aartselaar zet volop in op de bouw van een intergemeentelijk zwembad op het Aartselaars sportcentrum. Hiervoor wordt samen gewerkt met Hemiksem en Niel, onder regie van de intercommunale Igean. Er wordt gekeken of nog andere buurgemeenten willen aansluiten bij dit project. Het nieuwe zwembad komt op de plaats van de huidige speeltuin. Op het naastliggende terrein komt een nieuwe hedendaagse speeltuin. Het nieuwe zwembad krijgt slechts een beperkte cafetaria, compatibel met het aanbod dat er reeds op het sportcentrum aanwezig is. Het oude zwembad wordt gesloten en afgebroken na opening van het nieuwe zwembad. In de plaats komt bijkomende parkeergelegenheid.

De komende legislatuur wil de N-VA voorts blijven investeren in de infrastructuur en de uitrusting van onze gemeentescholen. De speelplaats krijgt een facelift, de scholen worden beter beveiligd en krijgen nieuwe poorten. Er komt Wifi in alle gebouwen. We maken verder werk van dubbele beglazing en isolatie, vernieuwen het klasmeubilair en computerpark en zorgen voor nieuw pedagogisch materiaal.

De plannen voor de nieuwe wijkkleuterschool Cade in de Buerstede liggen klaar. Zodra het investeringsdossier is goedgekeurd en we de subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid, starten we met de bouw. Ook de gebouwen van de grote Cade zijn trouwens in de toekomst aan vernieuwing toe. We starten alvast met de voorbereiding van dat dossier.

Ons erfgoed willen we op een duurzame manier behouden, beheren en restaureren. Een beleidsplan wordt verder uitgewerkt, waarin ook onze schandpaal ‘De Kaecke’ als beschermd monument wordt opgenomen. Op een respectvolle manier worden onderhoudswerken gedaan aan onze verschillende monumenten en gebouwen, met ook aandacht voor het funerair erfgoed rond de Sint-Leonarduskerk. Bij restauratiewerken wordt optimaal gebruik gemaakt van subsidies.

Via de nodige subsidies worden onder meer de molen en het oude gemeentehuis grondig gerenoveerd. Ook deze dossiers zijn opgestart.

Het wagenpark van de gemeente wordt verder in stand gehouden en regelmatig vernieuwd. We willen ons wagenpark echt vergroenen. Bij de aankoop van nieuwe voertuigen ligt de nadruk op klimaatvriendelijke wagens, die bij voorkeur elektrisch of op CNG rijden.

Een veilig Aartselaar met een goede handhaving

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Uw veiligheid is prioritair. Daartoe werden dan ook heel wat maatregelen genomen. Met resultaat overigens. De criminaliteitscijfers voor Aartselaar zijn gedaald tegenover het einde van vorige legislatuur, met een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken. 

Blauw voortaan meer op straat

De HEKLA-politie werkt voortaan met voortdurend rondrijdende flexteams, die snel ter plaatse kunnen zijn. De oprichting van fietsteams brengt de politie dan weer dichter bij de burger en is praktisch bij evenementen.

De politie kan zich meer op haar kerntaken richten door gerichte ingrepen. 

Zo is er de inschakeling van onder meer gemachtigde opzichters aan de scholen, de hulp van de gemeenschapswacht , de inschakeling van een privébedrijf voor handhaving van de blauwe zone, de aankoop van een softwarepakket voor bv de aanvraag van parkeerverbodsborden zodat dit via de gemeente en niet langer door de politie moet worden afgehandeld, de installatie van “mobiele kantoren” (“mobile office”) in de politiecombi’s,… Bij deze mobile offices zijn computers en printers reeds in de combi beschikbaar, zodat het PV ter plaatse kan worden opgesteld en er geen kostbare tijdmeerwordt verloren om dit in het politiekantoor op te stellen.

Bereikbare politie

De wijkagenten werden meer zichtbaar en kenbaar gemaakt voor de bevolking, door opname in het infoblad, vermelding op de website en hun aanwezigheid op de algemene vergaderingen van de diverse wijkraden en bij de ontvangst van de nieuwe inwoners.

Door de openingsuren van het lokale Aartselaarse politiekantoor aan te passen aan de openingsuren van het gemeentehuis werden ze klantvriendelijker gemaakt. Het hoofdgebouw van de politiezone in Edegem blijft permanent (24/24 en 7/7) open, wat weinig andere politiezones ons nadoen.

Aartselaar behield bovendien haar lokale politiepost. Het gebouw werd binnen grondig gerenoveerd. De buitenkant is binnenkort aan de beurt.

Betere uitrusting en camerabewaking 

In 2018 investeerden we in ANPR-camera’s, die via nummerplaatherkenning kunnen ingezet worden tegen woninginbraken, om traject- (en snelheids)controle uit te voeren, om geseinde wagens op te sporen,… Daarnaast kochten zowel de politiezone als de gemeente Aartselaar zelf een heel aantal mobiele camera’s aan, die kunnen ingezet worden tegen sluikstort, vandalisme, drugs dealen of om de openbare orde tijdens evenementen te bewaken.  Ze zullen stapsgewijs in het straatbeeld verschijnen.

Ook ander politiemateriaal werd versneld aangekocht, denk aan kogelwerende vesten, nieuwe wapens, combi’s, motorfietsen, de eerste elektrische wagen,… 

Buurtinformatienetwerken

Omdatde input van burgers het politiewerk kan helpen, werden inmiddels verschillende buurtinformatienetwerken (BIN’s) opgericht. Voor de winkeliers startte dan weer een winkelinformatienetwerk (WIN) op. De BIN’s en WIN’s houden burgers en winkeliers op de hoogte, wisselen tips uit voor meer veiligheid en preventie en bewezen ook al effectief hun meerwaarde.

Betere handhaving

Binnen de politiezone HEKLA werd werk gemaakt van een lang en uitgebreid nieuw GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Er is via Igean ook een intergemeentelijke GAS-ambtenaar aangesteld, die mee voor de handhaving zorgt.

Het aantal snelheidscontroles in Aartselaar is stelselmatig opgedreven, met focus op de probleemstraten. De data die de snelheidsinformatieborden langs de hoofdwegen genereren (onder meer het aantal gemeten snelheidsovertredingen) wordt doorgeven aan de politie, die er de inzet van de flitscontroles mee door laat bepalen. Om het aantal snelheidscontroles binnen de politiezone nog te verhogen, werd recent een nieuw flitstoestel aangeschaft. In de zones 30 wordt eveneens intensief en actief gecontroleerd op snelheid. De politiezone HEKLA is trouwens samen met die van Mechelen de enige politiezone in de provincie waar dit zo frequent gebeurt.

Ook de strijd tegen drugs werd opgevoerd, inclusief een duidelijke preventiecampagne en drugsbeleidsplan, onder impuls van de opgerichte werkgroep drugspreventie. 

In het kader van de terreurdreiging hebben we bovendien een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) opgericht in Aartselaar. We kochten ook betonnen blokkades aan ter beveiliging van onze vele evenementen.

Nabije brandweer, goede noodplanning

De oprichting van de nieuwe brandweerzone Rivierenland is een feit. Daardoor werd ook de inplanting van heel wat kazernes hertekend en beslisten we tot de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in de Rupelstreek, dichter bij Aartselaar, zodat de aanrijtijden voor Aartselaar sneller en dus beter zullen zijn. 

Samen met de brandweer sporen we inwoners aan om hun eigen fysieke veiligheid te verbeteren via concrete maatregelen en acties, zoals het plaatsen van rookmelders, voorlichting over brandveiligheid aan specifieke doelgroepen,…

De intergemeentelijke rampenambtenaar maakte de nodige algemene en bijzondere nood- en interventieplannen op.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:
Nu ook op federaal niveau veiligheid steeds belangrijker wordt en meer aandacht krijgt dankzij de N-VA, willen we die veiligheidscultuur ook verder doortrekken naar onze politiezone in het algemeen en Aartselaar in het bijzonder.

Onze reglementering is nu volledig up-to-datedankzij het nieuwe GAS-reglement. Vanaf nu kan nog harder ingezet worden op de handhaving van deze regels. GAS geeft ons de mogelijkheid om een daadkrachtig lik-op-stukbeleid uit te voeren. 

Om blauw nog meer op straat te krijgen laten we de flex- en wijkwerking overdag zo veel mogelijk samen vallen. De uitrusting van onze lokale politie moet nog verder worden gemoderniseerd. We introduceren ook bodycams bij onze lokale politie. Het systeem van de mobile offices wordt verder uitgebreid. We kopen nog extra mobiele camera’s aan, die meteen voorzien zijn van een ANPR-uitrusting.

De goede bereikbaarheid van de politie blijft behouden, dankzij de 24u/24-service van het hoofdkantoor en het behoud van de lokale Aartselaarse politiepost.

Daarnaast zetten we ook in op preventie. Zo willen we een diefstalpreventieadviseur om onze inwoners nog meer te sensibiliseren en diefstal of inbraken te voorkomen.

We werken ook aan een cultuur van bestuurlijke handhaving met meer mogelijkheden voor de lokale overheid die daardoor zelf sneller zal kunnen optreden..

Via de oprichting van een arrondissementeel informatie- en expertisecentrum wordt een integrale aanpak uitgewerkt om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Bestuurlijke handhaving helpt daar bij. Witwas via handelszaken en horeca wordt bestreden door een vergunningsstelsel met voorwaarden (via spreiding, minimumafstanden, morele en financiële onderzoeken,…). Zo vermijden we overlast, aantasting van woon- en leefkwaliteit, oneerlijke concurrentie en verloedering. Er wordt een meldpunt opgericht voor het vermoeden van georganiseerde criminaliteit.

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in de Rupelstreek is voor Aartselaar belangrijk.  Het materiaal van onze brandweer wordt verder vernieuwd. In elke brandweerpost komt er een goede mix van professionele brandweerlui en vrijwilligers. Rookmelders en andere preventieve maatregelen tegen brand worden verder gepromoot. Nood- en interventieplannen zullen worden geactualiseerd. 

Een sportief Aartselaar waar het fijn bewegen is

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Sport kreeg onder de N-VA een prominente rol in deze bestuursperiode. 

Nieuwe sportinfrastructuur 

Investeringen in infrastructuur stonden voorop. De oude en versleten tennis- en voetbalchalet werd afgebroken voor de nieuwbouw van ’t Sportzicht, waar tennis-, voetbal-, atletiek- en petanqueclub hun onderkomen vinden. De gemeentelijke loods werd geïntegreerd in het gebouw en er kwam een tribune boven.

De sportvloeren en het sanitair van de sporthal én basketbalhal werden vernieuwd. In de sporthal kwam ook een relighting. De atletiekpiste werd uitgebouwd met een ET-toren (elektronische tijdsregistratie). Twee tennisterreinen kregen een nieuwe all weather-ondergrond.

Samen met de buurgemeenten wordt hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwbouw ter vervanging van het huidige zwembad. Dat nieuwe  intergemeentelijk zwembad komt in Aartselaar

Sport voor iedereen

Ook sport voor specifieke doelgroepen werd ontwikkeld. Samen met de  OCMW-raad plaatsten we bewegingstoestellen bij het Sociaal Huis. Met de scholen werd dan weer de turnzaal van de grote Cade grondig gerenoveerd en van een nieuwe sportvloer voorzien.

Ook de ondersteuning voor de sportclubs verbeterde. In het subsidiereglement werd kwaliteit het sleutelwoord. Dankzij deelname aan ‘De Maand van de Sportclub’ kunnen clubs meer leden aantrekken. 

Tot slot werden clubs ondersteund om een G-sportwerking (gehandicapten) op te starten.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

De N-VA wil blijven inzetten op een goede ondersteuning van sport in het algemeen en voor de clubs specifiek. De huidige werking van de sportdienst wordt gegarandeerd. Clubs worden gestimuleerd om in te zetten op kwaliteit door middel van sportsubsidies. Samen met de andere overheden stimuleert Aartselaar de sportclubs bovendien om een G-werking op te starten voor gehandicapten. Sportclubs worden ook aangemoedigd samen te werken, bijvoorbeeld voor een gezamenlijke werking rond Multimove. Gemeentelijke sportinfrastructuur trachten we zo multifunctioneel mogelijk in te zetten, met ’t Sportzicht als mooi voorbeeld. Aartselaar blijft ook verder werk maken van haar ‘één sportclub per sporttak’-beleid.

Ook de komende jaren zal verouderde sportinfrastructuur verdermoeten worden aangepakt. Aartselaar zet volop in op de bouw van een intergemeentelijk zwembad op het Aartselaars sportcentrum. Hiervoor wordtsamengewerkt met Hemiksem en Niel, onder regie van intercommunale Igean. Er wordt gekeken of nog andere buurgemeenten willen aansluiten bij dit project. Het nieuwe zwembad komt op de plaats van de huidige speeltuin. Het nieuwe zwembad krijgt slechts een beperkte cafetaria, compatibel met het aanbod dat reeds op het sportcentrum aanwezig is. Het oude zwembad wordt gesloten en afgebroken na opening van het nieuwe zwembad. In de plaats komt bijkomende parkeergelegenheid.

De weide naast het sportcentrum wordt aangeworven door de gemeente. De onderhandelingen daarover zitten nu reeds in een finale fase. De weide vergroot het sportcentrum en zal gebruikt worden voor een bufferbekken met het nodige groen, een nieuwe (natuur)speeltuin waar water in wordt geïntegreerd en een nieuwe hondenweide. Langs de wei komt een nieuwe trage weg voor fietsers en voetgangers om het sportcentrum te bereiken. De uitbreiding met deze wei maakt van ’t Sportzicht nog meer de centrale spil van het sportcentrum.

Het terrein achter de sporthal wordt ingericht als multifunctioneel sportterrein, met aandacht voor sporten die momenteel nog niet aan bod komen. Dat sportterrein zal echter ook mee als noodwaterbuffer moeten dienen bij uitzonderlijke regenval.

Door de afbraak van het oude zwembad wordt er een oplossing gezocht voor de burelen van de sportdienst en het jeugdlokaal.

Het A-voetbalveld krijgt een structurele drainage.

In navolging van de beweegtoestellen aan het Sociaal Huis, komen er ook vaste beweegtoestellen op het sportcentrum en verplaatsbare voor de wijkspeeltuintjes.

Samen met basketbalclub BBC Aartselaar wordt gekeken naar een overname van hun gedeelte in de basketbalhal. Deze overname moet toekomstige investeringen vereenvoudigen en de club meer mogelijkheden geven om in hun sportieve werking te investeren.

Op vraag van de kindergemeenteraad wordt, na de realisatie van het nieuwe zwembad, de verhuis van het skatepark naar een centralere plaats op het sportcentrum onderzocht, waarbij dan een ruimer skate- en BMX-park kan worden ontwikkeld, waarop indien nodig toezicht kan worden uitgeoefend.

Indien de all weather-tennisterreinen een succes blijken, kan een verdere uitrol worden voorzien.

Een cultureel Aartselaar met aandacht voor haar erfgoed en zelfs toerisme

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Aandacht voor cultuur

Op cultureel vlak gaven we het verenigingsleven alle kansen om zichzelf te ontplooien in Aartselaar. We voerden een verhoging en indexatie door van de subsidies.

Ook qua culturele infrastructuur werd er aanzienlijk geïnvesteerd. Aan het cultureel centrum kwamen er brandweren de deuren en een alarmsysteem, LED-verlichting in de foyer, LED-spots op het podium, vernieuwing van de verwarmingsinstallaties en nieuwe meubels en koeltoestellen voor de foyer.

De cultuurraad werd gerestyled en is een belangrijke partner van de gemeente. Het cultuurcafé werd opgericht en er zijn gesprekken met auteurs in de bibliotheek. De 11 juli-vieringen en Vlaanderen Feest staan nog meer in de belangstelling.

Lokale kunstenaars worden gepromoot via de Week van de Amateurkunsten en via een kunstenaarsmarkt bij kasteel Cleydael. Daar organiseert Aartselaar sinds enkele jaren ook jaarlijks het succesvolle ‘Cleydael Goes Classic’.

Thuis in de bibliotheek 

Onze bibliotheek wil een laagdrempelige bib zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Door de installatie van zelfscanbalies heeft het personeel meer tijd om zich beschikbaar te stellen voor de bezoekers en andere kerntaken.  

De openingsuren van de bibliotheek zijn aanzienlijk uitgebreid. Er kwam ook een leestuin en leescafé. Het meubilair en de verwarmingsinstallatie werd bovendien vernieuwd.

In het leescafé van de bib worden regelmatig tentoonstellingen gehouden. Ook blokkende studenten kunnen trouwens voortaan in de bib terecht om in een rustige omgeving te studeren.

Nieuwe focus op toerisme en erfgoed 

Ook Aartselaar behoort nu tot een toeristische regio en zet haar erfgoed (Cleydael, Solhof, molen,…) in de verf via de projectvereniging Zuidrand, waar Aartselaar met 7 gemeenten uit de Antwerpse Zuidrand samenwerkt. Via ‘De Zuidrand, dat smaakt…’ worden ook streekproducten van bij ons in de markt gezet.

Een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst werd opgericht, waardoor Aartselaar belangrijke subsidiedossiers kan indienen, voor onder meer de molen en het oud gemeentehuis.

Verschillende nieuwe wandel- en fietsroutes werden ontwikkeld, waarbij ook nieuwe apps zijn gelanceerd.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

Een rijk cultureel leven in Aartselaar start bij verenigingen die alle zuurstof krijgen, een cultuurraad die mee nadenkt over beleid en een cultuurdienst die optimaal functioneert. N-VA Aartselaar wil daar ten volle op inzetten.

De subsidies voor verenigingen worden substantieel verhoogd en aangepast aan hun werking.

Op de site van de oude gemeentemagazijnen willen we een nieuw socio-cultureel gebouw realiseren, waarvoor het memorandum van de cultuur-, sport- en jeugdraad een belangrijke basis is. We hopen daarin heel wat functies samen te brengen, zoals repetitie-, tentoonstellings-, vergader- en ontmoetingsruimten, misschien zelfs sport- ofdanszaal, cultuurcafé,… Het aanbod is aanvullend op de reeds bestaande accommodatie van het cultureel centrum en de bibliotheek. Ook de muziekacademie en de Heemkundige Kring zullen een nieuw en modern onderkomen kunnen vinden in dit socio-cultureel gebouw.

Er wordt gezocht naar een oplossing voor de stockagebehoefte van de verschillende verenigingen.

We blijven investeren. Zo komt er een nieuwe en veel comfortabelere zittribune in het cultureel centrum. Zowel voor de bibliotheek als het cultureel centrum worden digitale informatie- en opzoekschermen aangeschaft.

Eén vrijetijdsloket maakt het eenvoudiger om online te reserveren of in te schrijven voor alle activiteiten rond cultuur, sport en jeugd in Aartselaar.

We trachten meer “kunst in de openbare ruimte” te promoten. 

De bibliotheek blijft verder gaan op het ingeslagen elan om een laagdrempelige bib te zijn waar iedereen zijn gading in vindt. De boekenrekken en het meubilair worden bovendien verder vernieuwd.

Ons erfgoed willen we op een duurzame manier behouden, beheren en restaureren. Een beleidsplan wordt verder uitgewerkt, waarin ook de schandpaal ‘De Kaecke’ als beschermd monument wordt opgenomen. Op een respectvolle manier worden onderhoudswerken gedaan aan onze verschillende monumenten en gebouwen, met ook aandacht voor het funerair erfgoed rond de Sint-Leonarduskerk. Bij restauratiewerken wordt optimaal gebruik gemaakt van subsidies.

Samen met de projectvereniging Zuidrand maken we verder werk van de promotie van ons erfgoed, de streekproducten en de verschillende wandel- en fietsmogelijkheden. Zo wordt dagtoerisme optimaal gepromoot!

Een leergierig Aartselaar dat onze kinderen onderwijst

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Onderwijs is de basis van onze samenleving. Het is investeren in het kennen en kunnen van de toekomstige generaties. De N-VA wist dan ook heel wat te realiseren voor het onderwijs en de gemeentelijke scholen van Cade.

Modernere schoolinfrastructuur

Onze schoolgebouwen werden onder handen genomen, met vernieuwing van de daken, aanbrengen van isolatie, nieuwe deuren en ramen met dubbele beglazing en installatie van zonnepanelen. Dit jaar hebben we ook het sanitair van de kleine Cade volledig vernieuwd. Ook de turnzaal van de grote Cade kreeg een grondig renovatie. De zaal werd verruimd door het uitbreken van het podium en kreeg een splinternieuwe sportvloer. 

Om op een kwalitatieve manier les te kunnen geven, kreeg elke klas een modern smartboard, ter vervanging van de oude krijtborden. Ook in nieuwe klascomputers werd geïnvesteerd.

Cade zorgde ook voor een primeur als eerste Vlaamse school met een eigen app.

Een aanmeldingsprocedure werd in het leven geroepen om kampeertoestanden aan de poorten van de gemeentelijke scholen te vermijden. Die procedure werpt jaarlijks zijn vruchten af.

De kleuterschool van Cade in wijk Buerstede is verouderd. Plannen voor een nieuwe kleuterschool op dezelfde site liggen klaar en wachten enkel nog op de goedkeuring van het investeringsdossier en de Vlaamse subsidies om de schop in de grond te steken.

Veiligere schoolomgeving

De schoolomgeving rond Cade en de Parochiale Kleuterschool werd aanzienlijk verkeersveiliger gemaakt. Eerst werd het concept van een schoolstraat bekeken, maar dat bleek niet realiseerbaar doordat in drie aansluitende straten in- en uitgangen van de scholen zijn . Dankzij het circulatieplan, invoeren van enkelrichtingverkeer, het creëren van een wandelboulevard door het wijzigen van het afrijden van de parkingvan het cultureel centrum, werdeen veiligere schoolomgeving gecreëerd. Dit tot tevredenheid van velen.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

Mobiliteit en veiligheid in de schoolomgeving blijft belangrijk.

De N-VA is tevreden over de schoolcirculatie zoals die nu is rond de Parochiale Kleuterschool en Cade-scholen. Er worden geen wijzigingen in de circulatie meer aangebracht. De straten en de parking van het cultureel centrum worden verder ingericht volgens de huidige circulatie, met nadruk op betere en veiligere voetpaden. (zie ook mobiliteit)

Om de mobiliteit in en rond de scholen nog verder te verbeteren, willen we schoolvervoersplannen opmaken. Er wordt budget voorzien om die plannen ook effectief uit te werken, bijvoorbeeld voor sensibilisering, schoolroutekaarten en infrastructuuringrepen. Het concept van fietspoolen en schoolpoolen uit de mobiliteitsplannen wordt verder uitgewerkt. Er wordt bekeken om, in navolging van het goede voorbeeld in andere gemeenten, ook in Aartselaar voor de scholieren een fietsregistratie aan een beloningssysteem te koppelen. (zie ook Mobiliteit)

L. Gilliotlaan en J. Davidlaan krijgen nieuwe riolering, wegenis, voetpaden, groenperken en verlichting. Van dit project wordt gebruik gemaakt om in samenwerking met de school een verkeersveiligere schoolomgeving rond De Blokkendoos uit te werken. (zie ook Openbare Werken)

Ook komende legislatuur wil de N-VA blijven investeren in de infrastructuur en de uitrusting van onze gemeentescholen.

De speelplaats krijgt een facelift. De scholen worden beter beveiligd en krijgen nieuwe poorten. Er komt Wifi in alle gebouwen. We maken verder werk van dubbele beglazing en isolatie, vernieuwen het klasmeubilair en computerpark en zorgen voor hedendaags pedagogisch materiaal.

De plannen voor de nieuwe wijkkleuterschool in de Buerstede liggen klaar. Zodra we de subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid, starten we met de bouw.

Ook de gebouwen van de grote Cade zijn in de toekomst aan vernieuwing toe. We starten alvast met de voorbereiding van dat dossier. 

Er wordt werk gemaakt van een nieuwe schoolrefter, ter vervanging van de huidige van de kleine Cade, die te klein is waardoor telkens in drie shiften moet gegeten worden.

In het nieuwe socio-culturele gebouw dat wordt opgetrokken op de site van de oude gemeentemagazijnen is ook plaats voor een vernieuwde kunst- en muziekacademie, met moderne en multifunctionele klaslokalen en een (beperkte) concertruimte die compatibel is met het cultureel centrum.

We onderzoeken de mogelijkheid om een nieuwe danszaal te realiseren in het nieuwe socio-culturele gebouw op de site van de oude gemeentemagazijnen. Daar kunnen dan de dansclubs, die nu gebruik maken van de turnzaal van de grote Cade, worden ondergebracht. Zo komt meteen ook de turnzaal van de grote Cade vrij zodat, mits enkele aanpassingen, de clubs die nu de turnzaal van de kleine Cade gebruiken naar de turnzaal van de grote Cade kunnen verhuizen. Hierdoor zal de turnzaal van de kleine Cade op haar beurt een herbestemming kunnen krijgen in het kader van de vernieuwing van ons dorpscentrum. (zie ook Sport)

Leerlingen komen dankzij ‘taalbubbels’ in contact met verschillende andere talen.

Het concept van een brede school wordt nog ruimer ingevuld. We versterken ons sociaal weefsel door werk te maken en te investeren in onze buurtscholen en brede scholen. Scholen zijn de motor van onze gemeenschap. De infrastructuur wordt in de mate van het mogelijke ook na de schooluren verder gebruikt.

De gemeente treedt op als een heuse onderwijsregisseur, waarbij de verschillende administraties de school ondersteunen op vlak van milieu, personeel, veiligheid, onderhoud, poetsdienst,… Ook de verschillende raden die onze school rijk is (leerlingenraad, kindergemeenteraad, schoolraad, schoolsportraad en ouderwerking) blijven behouden en worden verder ondersteund.

We willen de goede samenwerking met andere scholen binnen de huidige schoolgemeenschap verder optimaliseren.

De gemeente tracht als verbindende factor een goede samenwerking uit te bouwen tussen de muziekacademie en de Aartselaarse harmonie De Xaverianen.

In samenwerking met het Sociaal Huis en Huis van het Kind worden kansarme kinderen tijdig opgespoord en ondersteund. Aanpak van armoede start reeds in het onderwijs. (zie ook Gezinsbeleid) 

Een Aartselaar waar elke jongere zijn plekje vindt

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Opnieuw een jeugdhuis

Het jeugdhuis op het sportcentrum werd enkele jaren geleden stevig onder handen genomen. Het sanitair werd vernieuwd, er kwam een nieuw goed geïsoleerd dak, de muur aan de noordzijde kreeg een nieuwe geïsoleerde gevel, de inkomdeur werd vervangen en er kwam een extra schuifraam, de elektriciteit werd volledig vervangen, akoestische panelen aan het plafond bevestigd, het podium uitgebroken, energiezuinige LED-verlichting opgehangen, een volledig nieuwe toog gebouwd, geschilderd enzovoort.

Samen met een vernieuwd jeugdhuis kwam ook een nieuwe jeugdhuiswerking. Nieuwe vrijwilligers zetten zich in voor leuke activiteiten en fuiven voor onze jongeren. Het beheer van het gebouw gebeurt echter door de gemeente zelf. Minder rompslomp voor de jeugd dus.

Zowel het gebouw als de jeugdhuiswerking werden omgedoopt tot De Leonaar.

Buiten spelen

Deze legislatuur ging alle aandacht naar de renovatie van wijkspeeltuintjes. Elk wijkspeelpleintje van Aartselaar heeft enkele nieuwe speeltoestellen gekregen, die aan strikte veiligheidsnormen voldoen en voor verschillende leeftijden aantrekkelijk zijn. Zo kan elk kind veilig en dicht bij huis spelen. Daarbij was er ook aandacht voor speelgroen, zoals de creatie van wilgenhutten.

We doen driejaarlijks mee aan de Jeugddag en nemen sinds kort ook deel aan de Dag van de Jeugdbeweging en Buitenspeeldag. De speelpleinen zijn tijdens de zomervakantie met een week verlengd.

Er werd een reglement opgesteld voor speelstraten, zodat die vanaf nu ook in Aartselaar bestaan.

Ondersteuning jeugdwerk

De subsidies voor jeugdwerk werden geoptimaliseerd.

Jeugdverenigingen die investeren in hun infrastructuur kunnen daarvoor een toelage krijgen van de gemeente. Recent bouwde Scouts 92e, de gezamenlijke scouts van Aartselaar en Reet, nieuwe lokalen. Ze konden daarvoor op 25.000 euro steun rekenen van Aartselaar.

Ook de nieuwe jeugdconsulent staat ten dienste van de jeugd.

Oprichting kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad werd opgericht. Jaarlijks wordt er een nieuwe raad aangesteld, met een kinderburgemeester en –schepen. Zij selecteren telkens 3 onderwerpen voor de jeugd die ze graag willen gerealiseerd zien. En met een beetje hulp van het gemeentebestuur lukte dat al elke keer.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

De jeugd is onze toekomst. We zetten daarom in op een goed en breed jeugdbeleid, waarbij vanzelfsprekend ook het jeugdwerk zeer belangrijk is.

We ondersteunen onze jeugdverenigingen via diverse subsidies (voor zowel werking, lokalen,…), maar gezien de leidersploegen regelmatig wisselen, is het blijvend informeren over deze mogelijkheden een belangrijk aandachtspunt.

Dankzij de renovatie van De Leonaar is er nu een mooi jeugdontmoetingscentrum dat zich ideaal leent voor feestjes en fuiven. Voor de wekelijkse café-avonden van JH De Leonaar is het echter geen ideale locatie, omdat alle voorzieningen voor de café-avonden steeds moet worden opgeborgen. In samenwerking met de jeugdhuiswerking gaan we daarom op zoek naar een geschikter lokaal voor vaste café-avonden, dat ook permanent als dusdanig kan ingericht worden.

Naast de speelpleinwerking en Grabbelpas zetten we de in de zomer van 2018 opgestarte tienerwerking tijdens de schoolvakanties verder.  We onderzoeken of we de speelpleinwerking nog kunnen uitbreiden en er nog een extra week aan kunnen toevoegen.

We promoten de opstart van speelstraten tijdens weekends of in de schoolvakanties. We bekijken of hier een beperkte subsidie tegenover kan staan.  We blijven deelnemen aan de Jeugddag, Dag van de Jeugdbeweging en Buitenspeeldag.

De wijkspeeltuintjes krijgen regelmatig nieuwe speeltoestellen en worden goed onderhouden. We maken ze rookvrij en voorzien meer speelgroen. We experimenteren met speeltuigen voor de wat oudere jeugd, denk aan stenen pingpongtafels. Bomen zorgen voor voldoende schaduw om onze kinderen te beschermen. 

Er komen natuurspeeltuinen in De Reukens (via samenwerking met ANB) en op het sportcentrum. We onderzoeken de mogelijkheid tot ontwikkeling van een skate- en BMX-parkje.

We streven met dat alles naar de titel van ‘Goed Gespeeld’-gemeente.

We blijven de vzw JAS ondersteunenen zoeken samen met hen naar een nieuwe, geschikte locatie wanneer het nieuwe socio-culturele gebouw op de site van de oude gemeentemagazijnen wordt gebouwd.

De betrokkenheid van de jeugdraad moet sneller en pro-actiever in dossiers waar zij belang bij hebben.

We zetten volop in op drugspreventie (zie daarvoor ook Gezinsbeleid en Sociaal Beleid). Met ludieke en originele acties proberen we overlast te beperken bijvoorbeeld op de speelpleintjes.

Een verkeersveilige en kindvriendelijke schoolomgeving kent een hoge prioriteit (zie daarvoor ook Mobiliteit en Onderwijs).

Om onze oudere jeugd in Aartselaar te houden, worden projecten rond betaalbaar wonen ontwikkeld (zie daarvoor Woonbeleid).

 

Een gezinsvriendelijk Aartselaar met een kwalitatieve kinderopvang

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Uitgebreide kwalitatieve kinderopvang

We hebben de gemeentelijke kinderopvang IBO Robbedoes door een nieuwbouw aanzienlijk uitgebreid. De capaciteit verdriedubbelde van 25 naar 75 kindjes. De kinderopvang is voortaan ook elke vakantieperiode open, met als enige uitzondering de week tussen kerst en nieuwjaar.

Ook de tuin van IBO Robbedoes werd uitgebreid. Deze zomer plaatsten we nieuwe speeltoestellen en recent kwam er ook een nieuwe luifel.

Voor de jonge kleutertjes werd middagslapen bij IBO Robbedoes mogelijk.

De inschrijvingen voor de kinderopvang gebeuren voortaan elektronisch. Daardoor weet de gemeente meteen hoeveel personeel nodig is. Ouders zijn dan weer direct op de hoogte of er voor hun kind(eren) plaats zal zijn.

Het lokaal overleg kinderopvang werd opgewaardeerd en komt frequent bij elkaar.

Gezinsvriendelijk beleid

Het Huis van het Kind werd in Aartselaar opgericht. Ouders kunnen er terecht voor ondersteuning of opvoedingsvragen. Verschillende zorgprofessionals, het onderwijs en de overheid groeperen er zich. 

Kinderarmoede wordt aangepakt door een goede samenwerking tussen OCMW, gemeente en Kind & Gezin.  De kinderen worden ook geleid naar de speelpleinen.

Bij elke geboorte krijgen de ouders een geboortepremie, met een leuke draagtas met boekjes en een cadeautje.

De premie voor pedagogische toelage voor kinderen met een handicap werd hervormd. Meer kinderen komen nu in aanmerking.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

De N-VA wil het Huis van het Kind in Aartselaar nog verder uitbouwen, door het initiatief ook een fysieke ruimte te geven waar ouders kunnen worden ontvangen, vergaderingen kunnen plaats vinden, opvang voor hele kleine kinderen kan georganiseerd worden,… Er wordt binnen het Huis van het Kind verder ingezet op informeren van ouders en samenwerken met alle betrokken actoren. We willen ook huiswerkbegeleiding aanbieden.

Kinderen in kwetsbare gezinnen of uit een anderstalig gezin, alleenstaande ouders,… krijgen specifieke aandacht binnen het Huis van het Kind en in het gemeentelijk beleid. Ze worden gestimuleerd om het volledige gemeentelijk aanbod (rond sport, bibliotheek,…) te benutten.

In samenwerking met het onderwijs worden kansarme kinderen tijdig opgespoord en ondersteund. Aanpak van armoede start reeds in het onderwijs. (zie ook Onderwijs) 

Er wordt een ruilbeurs voor speelgoed en kleding opgericht. We onderzoeken de mogelijkheid tot oprichting van een babytheek voor ontlening van babyspulletjes.

We spelen in op de veranderende behoeften naar buitenschoolse kinderopvang. Daarnaast bekijken we of de vakantiewerking nog kan uitgebreid worden. 

Op de site van het oude gemeentemagazijn, dat deels ook grenst aan de tuin van Robbedoes, voorzien we bij de realisatie van het nieuwe socioculturele gebouw ook de mogelijkheid van bijkomende (binnen)speelruimte.

Een leeftijdsvriendelijk Aartselaar waar elke senior zich thuis voelt

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Seniorenbeleid op maat

Het aantal senioren in Aartselaar neemt toe. Momenteel is 1/4evan onze bevolking 65+, komende legislatuur zal dat stijgen naar 1/3e. Daarmee blijkt Aartselaar de meest vergrijzende gemeente te zijn van de provincie Antwerpen.

Net zoals “jeugd” een apart beleidsdomein is, verdienen onze “senioren” ook een apart beleidsdomein. De opstart van de senioren- en toegankelijkheidsraad en aanstelling van een seniorenconsulent tonen alvast aan dat het de N-VA hiermee menens is.

Voor het eerst werd in Aartselaar een seniorenbeleid uitgetekend.  Zo maakt de N-VA het mogelijk dat senioren langer thuis blijven wonen. Basisdiensten zoals de poetsdienst en maaltijden aan huis zijn uitgebreid. We voorzien de mogelijkheid van nachtopvang thuis. Ook in het Sociaal Huis kan men ’s middags aan democratische prijzen en in gezelschap van een warme maaltijd komen genieten. 

In dat kader wordt sinds 2018 een Aartselaarse NOAH uitgebaat, dat is een kleinschalige dagopvang voor ouderen of hulpbehoevenden, in samenwerking met Familiehulp.

Bevragingen voor 80+’ers en in de zomer ook 70+’ers brengen de verschillende noden van de Aartselaarse senioren in kaart. De bevraging van 65+’ers werd reeds eerder uitgevoerd.

Leeftijdsvriendelijk beleid met nieuwe initiatieven

Aartselaar tracht een leeftijdsvriendelijke gemeente te zijn. In dat kader werden initiatieven uitgewerkt zoals automatische deuren in openbare gebouwen, verlaagde boordstenen bij nieuwe voetpaden, beweegtoestellen in de tuin van het Sociaal Huis, opstart van de sneeuwtelefoon, de organisatie van een dementiecafé, informatieavondenover allerlei thema’s, bib aan huis en nog heel wat andere extra activiteiten.

We zijn daarnaast gestart met de renovatie van de serviceflats. Aan de cafetaria werd een terras aangelegd. In het straatbeeld verschenen heel wat nieuwe zitbanken.

Mantelzorg wordt verder ondersteund, onder meer door infonamiddagen voor mantelzorgers.

In 2018 hebben we het project Burenhulp opgestart, met als doel een sociaal netwerk uit te bouwen om hulpbehoevenden te helpen.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

Er staat onze gemeente een belangrijke demografische verschuiving te wachten. Weldra zal 1/3evan onze bevolking senior zijn. Het Aartselaars beleid stelt zich daarop  in en voert een ambitieus seniorenbeleid. Aartselaar wil een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn.

De pas opgerichte senioren- en toegankelijkheidsraad wordt verder uitgewerkt en ondersteund en is een belangrijke partner in het seniorenbeleid en al het flankerend beleid dat met de senior te maken heeft. Zo hopen we de stem van de senior luider te horen. 

Daarnaast zullen ook de verschillende noden die uit de bevragingen van senioren komen, in kaart worden gebracht en omgezet in beleid.

Het project burenhulp wordt samen met de wijkraden verder uitgewerkt en bekend gemaakt. Buren worden gesensibiliseerd om gevoeliger te worden voor ouderen uit hun omgeving en hen te helpen door bijvoorbeeld een boodschap te doen, naar het recyclagepark gaan, sneeuw teruimen,…

De toegankelijkheid van onze openbare gebouwen wordt nog verder verbeterd. Ook bij heraanlegvan de straten is er specifieke aandacht om iedereen mobiel te houden.

In overleg met de plaatselijke middenstand wordt werk gemaakt van toegankelijkere winkels (bv bredere deuren, aanloophelling, zitbank, wc,,…).

Er wordt verder werk gemaakt van een kwalitatieve ondersteuning van mantelzorgers, onder meer door hen toe te leiden naar de Vlaamse zorgpremie, buurtgerichte steun, hulp in de combinatie werk/zorg,… Via de seniorenconsulent wordt hen nuttige informatie op maat aangeboden. Een gemotiveerde mantelzorger wordt als ‘ambassadeur’ aangesteld en tracht zo andere mantelzorgers te groeperen, zodat ze optimaal over het gemeentelijk aanbod worden ingelicht (o.a. thuishulp, maaltijden, NOAH, Blue Assist,…)

Na opstart van de NOAH in 2018 wordt dit project verder uitgewerkt en kenbaar gemaakt.

Eenzaamheid onder senioren is een belangrijk aandachtspunt. Met de toenemende vergrijzing dreigt ook de eenzaamheid onder senioren in Aartselaar te stijgen. De N-VA wil dat Aartselaar hier aandacht voor heeft. In eerste instantie wordt de eenzaamheid in kaart gebracht. Vervolgens worden oplossingen uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld het (her)opbouwen van een sociaal netwerk, inzet van vrijwilligers om eenzamen op te zoeken en hen toe te leiden naar activiteiten,… Een projectgroep wordt hiervoor opgestart, waarin onder meer de senioren- en toegankelijkheidsraad en Familiehulp een prominente rol krijgen toebedeeld.

In samenwerking met de woonzorgcentra en gemeentelijke diensten zoals cultuur en sport, worden zitfietsen aangekocht naar analogie met het project “Cycling Without Age”. Op die manier kunnen ouderen die niet langer zelf kunnen fietsen toch nog een leuke fietstocht door onze gemeente en regio maken.

Er wordt een ‘dementieroute’ uitgetekend in de gemeente, in samenwerking met actoren als Toerisme Zuidrand en de Heemkundige Kring. Een dementieroute is een wandelroute met zeer duidelijke bewegwijzering die ook door (beginnend) dementerenden makkelijk onder begeleiding kan worden afgelegd. In andere gemeenten wordt dit al succesvol toegepast. 

We gaan verder met de renovatie en opfrissing van de serviceflats.

Een verkeersveilig Aartselaar dat aan de mobiliteit van de toekomst denkt

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Eindelijk een duidelijk gemeentelijk mobiliteitsplan

Aartselaar had wel een intergemeentelijk mobiliteitsplan, maar nog geen gemeentelijk mobiliteitsplan. Daardoor was het mobiliteitsbeleid van onze voorgangers vooral natte vingerwerk. De N-VA bracht daar verandering in en liet een gemeentelijk mobiliteitsplan opmaken, dat ook de komende beleidsperiode als kapstok moet dienen.

De eerste verwezenlijkingen stroomden al verder uit dat plan. Zo kregen alle woonwijken en het dorpscentrum een zone 30.

Veiligere schoolomgeving

De schoolomgeving rond Cade en de Parochiale Kleuterschool werd aanzienlijk verkeersveiliger gemaakt. Eerst werd het concept van een schoolstraat bekeken, maar dat bleek niet realiseerbaar. Dankzij het circulatieplan, slim invoeren van enkelrichtingen, het creëren van een wandelboulevard en een andere afwikkeling van de parking van het cultureel centrum, werd wel een duidelijkere en veiligere schoolomgeving gecreëerd. Dit tot tevredenheid van velen.

Slimme ingrepen

Om de verkeersveiligheid te bevorderen werden verschillende ingrepen gedaan: aparte cycli voor fietsers aan verkeerslichten, rode coatings op fietspaden, snelheidsinformatieborden, fietssuggestiestroken,…

We voerden ook vernieuwende maatregelen in, denk maar aan de eerste fietsstraten, de aanleg van een tractorsluis of de doorlopende straten.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

Het gemeentelijk mobiliteitsplan blijft de kapstok voor het mobiliteitsbeleid. Verkeersveiligheid verbeteren is daarbij de allerhoogste prioriteit.

De N-VA is tevreden over de schoolcirculatie zoals die nu is rond de Parochiale Kleuterschool en Cade-scholen. Er worden -gezien de gunstige evaluatie en resultaten van de bevraging door oa de ouderraad van de parochiale kleuterschool- geen wijzigingen in de circulatie meer aangebracht. De straten en de parking van het cultureel centrum richten we verder in volgens de huidige circulatie, met nadruk op betere voetpaden. (zie ook Onderwijs)

Om de mobiliteit in en rond de scholen nog verder te verbeteren, worden schoolvervoersplannen opgemaakt. We voorzien ook budget voorzien om die plannen effectief uit te werken, bijvoorbeeld voor sensibilisering, schoolroutekaarten en infrastructuuringrepen. Het concept van fietspoolen en schoolpoolen uit de mobiliteitsplannen werken we verder uit. We bekijken of we, in navolging van het goede voorbeeld in andere gemeenten, ook in Aartselaar voor de scholieren een fietsregistratie aan een beloningssysteem kunnen koppelen. (zie ook Onderwijs)

De N-VA wil onderzoeken waar de creatie van 3D-zebrapaden een meerwaarde kan bieden, bij voorkeur in de buurt van schoolomgevingen.

De N-VA wil investeren in overdekte fietsenstallingen, zeker op centrale plaatsen waar veel mobiliteitsgebruikers verzamelen.

In het kader van het mobiliteitsplan wordt bekeken waar bijkomende fietsstraten, fietspaden en fietssuggestiestroken kunnen komen.

Bij de heraanleg van de Kontichsesteenweg wordt ook het fietspad beter beschermd ter hoogte van de talrijke in- en uitritten.

Het verkeerslichtgeleid kruispunt Cleydaellaan – Helststraat – Groenenhoek, de enige gemeentelijke verkeerslichten die nog geen aparte cyclus hebben voor fietsers en voetgangers, worden ook met dit systeem aangepast.

Aan het kruispunt Kontichsesteenweg – Dijkstraat – B. Van Ertbornstraat wordt het systeem ‘vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers onmiddellijk ingevoerd zodra de federale overheid dit in de wegcode heeft voorzien.

De N-VA wil verder werk maken van de zogeheten trage wegen, bedoeld voor zwakke weggebruikers. Het masterplan wordt verder uitgevoerd. Trage weg nr. 20, een extra verbinding tussen Kleistraat en het dorpscentrum, wordt aangelegd. Ook bij de huidige RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) die in ontwikkeling zijn, worden trage wegen gecreëerd in de mate van het mogelijke. We proberen op die manier een bijkomend netwerk aan trage wegen te creëren in het gebied van de Reukens en tussen Kapellestraat en Kleistraat. We ijveren voor een verdere, structurele verbreding van het Reukenspad. 

Aan de verschillende trage wegen moet ook verlichting komen die de zachte weggebruiker volgt, en dus terug dooft als er niemand is. Ook in de Halfstraat, die door de tractorsluis autoluw is geworden, is bijkomende verlichting nodig voor de zachte weggebruikers.

In 2018 worden nog heel wat bushokjes vervangen. Om ook de overige bushaltes van moderne accommodatie te voorzien, wordt de komende jaren blijvend geld voorzien.

Buslijn 180 krijgt door de herinrichting van de Kleistraat en Oever een nieuw keerpunt aan het kruispunt Pierstraat – Reetsesteenweg door middel van een bussluis.

De gemeente blijft voor onze jeugd tussenkomen in het abonnement van De Lijn.

De gemeente zet in op sensibiliseringscampagnes, specifiek met het oog om het autogebruik te verminderen ten voordele van andere vervoersmodi.

Vrachtverkeer leiden we nog meer naar de hoofdwegen om te vermijden dat ze sluipwegen gaan gebruiken.

Binnen de vervoersregio Antwerpen wordt werk gemaakt van een overkoepelende visie op mobiliteit voor onze regio, met de opmaak van een vervoersplan 2030.

Binnen diezelfde vervoersregio en specifiek met de gemeenten van de Antwerpse Zuidrand wordt een analyse gemaakt rond shared mobility, met onder meer autodelen en fietsdelen. Systemen die in de Zuidrand succes kunnen hebben, rollen we ook in Aartselaar uit. Ook MaaS (Mobility as a Service) wordt uitgewerkt voor onze regio.

Binnen de vervoersregio wordt werk gemaakt van een sterker openbaar vervoer. Ontsluiting van ons (inter)gemeentelijk sportcentrum met openbaar vervoer is een must. Een snelbus naar het station van Berchem verdient een onderzoek.

De N-VA zet verder in op mobiliteit voor mensen met een mobiele beperking. Dat deden we nu al dankzij zitbanken, verlaagde bermen, blindegeleidetegels,… De invoering van taxicheques is wenselijk.

We werken verder aan een herziening van alle verouderde Aartselaarse verkeersborden en zorgen voor een up to date verkeersbordendatabank en correcte aanvullende verkeersreglementen.

De inname van publieke parkeerplaatsen (bv voor een verhuis of evenement) wordt eenvoudiger gemaakt door middel van technologische toepassingen.

We zorgen voor een volwaardige dienst Mobiliteit op het gemeentehuis.

Tot slot: handhaving van de blauwe zone, bestraffing van foutparkeerders via GAS-sancties en het gebruik van mobiele ANPR-camera’s en andere technologische middelen voor snelheidshandhaving wordenverder ingevoerd.

Een Aartselaar waar geïnvesteerd wordt in dorpskernvernieuwing en het wegennet

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Reeds 19 nieuwe voetpaden

De slechte staat van de voetpaden is een doorn in het oog van heel wat inwoners. De N-VA pakte dit aan door de herstelling van voetpaden absolute prioriteit te geven. 15 straten kregen al een nieuw voetpad, 4 volgen nog in 2018. Telkens wordt bijkomend groen voorzien en krijgen de straten moderne ledverlichting.

Veiligere fietspaden

De provincie Antwerpen maakt een fietsbarometer op. De drie slechtste fietspaden van de gemeente zijn ondertussen aangepakt of worden in 2018 onder handen genomen. De Dijkstraat, al jaren een knelpunt, kreeg een nieuw wegdek met een veilig fietspad. In de Bist werd het fietspad ontdubbeld en langs beide kanten aangelegd. De werken aan Kleistraat en Oever startten in de zomer van 2018.

Aan Reukenspad/Langlaarsteenweg en Oudestraat/Kontichsesteenweg werden veilige fietsoversteken gecreëerd.

Rioleringsprojecten in de pijplijn

Met Bist en Kleistraat-Oever zijn de eerste rioleringsprojecten van start gegaan. De N-VA had er graag al meerdere uitgevoerd, maar sommige projecten moesten noodgedwongen worden uitgesteld. Enerzijds doordat het Vlaams Gewest een grote nieuwe riolering onder de N177 moet aanleggen, waar onze rioleringen op kunnen aansluiten. Anderzijds haalden we onverwacht subsidies binnen voor andere rioleringsprojecten. Dat is goed voor de gemeentefinanciën, maar zorgt voor vertraging door de bijkomende administratieve procedures.

Om te vermijden dat nieuwe straten onmiddellijk terug worden opengelegd, zijn goede afspraken met nutsmaatschappijen gemaakt.

Dankzij N-VA eindelijk vooruitgang in dossiers A12/N177 en expresweg 

Wat de bovenlokale dossiers betreft heeft de N-VA op lokaal en bovenlokaal niveau eindelijk voor verandering gezorgd. Voor de doortrekking van de expresweg startte minister Weyts, na decennia palaveren door andere politici, de onteigeningen en eerste afbraken van woningen op het toekomstig traject. Voor de hervorming van de A12/N177, mét verkeersveilige kruispunten, is eindelijk nieuw studiewerk opgestart na jarenlange stilstand.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

Heel wat rioleringsprojecten zitten in de pijplijn. Andere zullen worden opgestart.  Bij rioleringswerken pakken we alleszins meteen heel de straat aan zodat er ook een nieuw wegdek, voetpaden, fietspaden, verlichting en nieuwe aanplantingen komen.

Heel wat rioleringsdossiers zitten in de voorbereidende fase of zijn zo goed als klaar om de schop in de grond te steken. Sommige daarvan moesten uitgesteld worden en zullen daarom komende jaren zeker worden uitgevoerd. Het gaat om de Kontichsesteenweg (uitgesteld door riolering N177), Carillolei/stuk Leugstraat (uitgesteld door riolering N177), F. Van den Berghelaan/G. De Smetlaan (uitgesteld door subsidies), Kapellestraat/Laar/Lindelei, B. De Borrekenslaan/Wolffaertshoflaan en L. Gilliotlaan/J. Davidlaan.

Het rioleringsproject Kleistraat – Oever startte in de zomer van 2018 en zal nog doorlopen tot (eind?) 2019. De straat krijgt nieuwe voetpaden, fietspaden, wegdek, verlichting en riolering. De straat wordt zodanig ingericht dat de 50 km/u beter wordt gehandhaafd en de omgeving van het sportcentrum krijgt een verkeersveiligere inrichting. 

De Kontichsesteenweg krijgt tussen N177 en Oudestraat een nieuwe riolering, wegdek, fietspad en verlichting. Tussen Oudestraat en B. van Ertbornstraat wordt het fietspad vernieuwd. De nieuwe riolering van de Kontichsesteenweg moet ook de waterproblematiek aan het kruispunt met de N177 oplossen.

De Carillolei en het stuk Leugstraat tussen Carillolei en N177 krijgen een nieuwe riolering, wegdek, voetpaden en groenvoorziening. De enkelrichting in de Carillolei tussen Laar en della Faillelaan, ingevoerd met de schoolcirculatie, wordt bestendigd in het nieuwe ontwerp.

F. Van den Berghelaan en G. De Smetlaan krijgen een nieuw wegdek, riolering, voetpaden, groenvoorziening en verlichting. Aansluitend op deze werken wordt gestart met het rioleringsproject B. de Borrekenslaan/Wolffaertshoflaan. In de Borrekenslaan wordt het bomenbestand vernieuwd en wordt van dit project gebruik gemaakt om na al die decennia een voetpad aan te leggen.

Kapellestraat, Laar en Lindelei krijgen een nieuwe riolering en bijgevolg ook nieuwe voetpaden, verlichting, parkeerplaatsen,… Van dit project wordt gebruik gemaakt om ons dorpscentrum een nieuw en modern elan te geven. Het ontwerp van deze straten wordt uitgewerkt door middel van een uitgebreid participatietraject, omdat er zo veel verschillende belangen en actoren bij betrokken zijn.

L. Gilliotlaan en J. Davidlaan krijgen nieuwe riolering, wegenis, voetpaden, groenperken en verlichting. Van dit project wordt gebruik gemaakt om in samenwerking met de school een verkeersveiligere schoolomgeving rond De Blokkendoos uit te werken. (zie ook Onderwijs)

Ook kleinere rioleringsprojecten en IBA’s, zoals voorzien in de verschillende uitgewerkte clusters deze legislatuur, worden uitgevoerd.

Naast de talrijke rioleringsprojecten die al in voorbereiding zijn, dienen er ook enkele nieuwe te worden opgestart. Het gaat dan om Pierstraat en Reetsesteenweg, beiden voorzien zodra de N171 is doorgetrokken. Ook een rioleringsdossier voor de straten van wijk Buerstede die omringd worden door Helststraat, Cleydaellaan en N177 (meer specifiek Molenberg, Buerstedelei, Zonnebloemlaan, Krokusplein, Tulpenlaan, Lelielaan, Azalealaan, Ahornelaan en Rozenlaan)  wordt opgestart.

Samen met Rumst en Niel wordt gewerkt aan de herinrichting van het kruispunt aan discotheek Escape in de Pierstraat. Die herinrichting moet het intergemeentelijk verkeer sneller naar de N171 geleiden, zodat de Pierstraat en de daarop aangesloten woonwijken minder verkeer krijgen en makkelijker kunnen ontsluiten.

De studie rond de verbinding van de industriezone van de Helststraat naar de Vluchtenburgstraat is reeds uitgevoerd. Tijd nu om dit in praktijk om te zetten. In eerste instantie worden de onteigeningen in orde gebracht, vervolgens wordt de weg aangelegd. De industriezone van de Helststraat wordt vanaf dan afgesloten van het woongedeelte.

De ontsluiting van de industriezone van de Mastboomstraat op een andere manier dan via het woongebied van wijk Ysselaar is onderzocht en momenteel blijkt daar geen oplossing voor te zijn. Ook volgende legislatuur wordt nog steeds uitgekeken naar opportuniteiten om dit project te verwezenlijken. Tot zolang zullen daar geen nieuwe KMO-gerelateerde vergunningen verleend worden.

Enkele straten hebben dringend nood aan een nieuwe asfaltering. Het gaat om de straten van wijk Kleine Grippe (Drie Bunder, Schuurveld, Kamersveld, Heiveld, Kleine Grippe, Merelveld, Kerkeveld, Wouwersveld en Arkel), de zijstraat van de Oudestraat en de Halfstraat tussen N177 en de tractorsluis. Deze werken worden met hoge prioriteit aan het begin van de legislatuur uitgevoerd.

Voor zowel della Faillelaan als C. Paulusstraat wordt bekeken of de wegenis kan aangepast worden aan de huidige schoolcirculatie.

Net als deze legislatuur zijn het verdere herstel van slechte voetpaden en fietspaden ook de komende jaren voor de N-VA een topprioriteit. Elk jaar werkt de eigen wegendienst 2 à 3 projecten af. Daarbij is ook aandacht voor nieuwe groenaanplanting en ledverlichting.

De N-VA wil dat Aartselaar verder loyaal meewerkt aan de studies van de N171 en A12/N177. Dit moet resulteren in de langverwachte doortrekking van expresweg N171 (waarvoor nu reeds door N-VA-minister Weyts de nodige onteigeningen en afbraken van gebouwen op het tracé zijn gebeurd) en een veiligere inrichting van de A12/N177, met een betere doorstroming en verkeersveiligere kruispunten als topprioriteit. N-VA zal ook vanuit Aartselaar druk blijven zetten in dit dossier.

Om te vermijden dat een nieuw aangelegde straat onmiddellijk terug wordt opengelegd door een nutsmaatschappij, worden regelmatig vergaderingen gehouden met de maatschappijen en worden de nieuwste technologieën gebruikt om hen goed met elkaar te laten samenwerken. Een controleur der openbare werken ziet ook nauwgezet toe dat na hun werken het wegdek terug in prima staat wordt afgeleverd.

Een Aartselaar dat haar financiën netjes op orde heeft en fiscaal aantrekkelijk is

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Jarenoud structureel tekort weggewerkt

We troffen een gemeente aan waarvan de inkomsten niet in verhouding stonden met de uitgaven. De N-VA heeft aan beide aspecten gewerkt om het jarenlange structureel tekort weg te werken. De uitgaven werden verder onder de loep genomen en enkele onnodige kosten werden stop gezet. Langs inkomstenkant werd het personenbelastingtarief ingevoerd dat reeds in de meerjarenplanning van de vorige coalitie werd ingeschreven voor 2013. Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden (beperkt) verhoogd om Aartselaar rendabel te houden.

Laagste belastingsgraad uit regio

Ondanks de aanpassing van de belastingtarieven in 2013 heeft Aartselaar de laagste belastingsgraad van de hele regio, zelfs van de provincie Antwerpen. Ook ondernemingen weten maar al te goed waarom ze zich vestigen in Aartselaar.

Eindelijk een gedetailleerd en gebudgetteerd meerjarenplan

In Aartselaar werd de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van de Vlaamse overheid ingevoerd. In een zeer uitgebreid en gedetailleerd meerjarenplan, volledig becijferd, werd de ganse legislatuur voorbereid. Dit uitgebreid meerjarenplan is een immens contrast met de beperkte meerjarenplanningen die in vorige legislaturen werden opgemaakt.

Financieel gezond 

Binnen de BBC werd steeds, elk jaar opnieuw, een positieve autofinancieringsmarge bereikt, hoewel dit van de Vlaamse overheid enkel in 2019 verplicht is. Dankzij die inspanning toont de gemeente aan dat we volledig financieel gezond zijn.

Nog nooit zoveel geïnvesteerd, en toch stabiele schuldgraad

De investeringen zijn drastisch toegenomen tegenover vorige bestuurscoalities. Gemiddeld werd 3,4 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in Aartselaar. De Aartselarenaar kreeg dan ook heel wat terug voor de inspanning die van hem verwacht werd. 

En ondanks die vele investeringen is de schuldgraad per inwoner op een stabiel niveau gebleven (540 euro per inwoner eind 2012, 564 euro per inwoner eind 2018) en dit ondanks de gestegen investeringen.

Leningen worden nu steeds afgesloten op 10 jaar. Dat betekent dat ze snel zijn afbetaald én dat maar een lage rente moet betaald worden. Op die manier bezwaren de projecten van vandaag de toekomst van morgen niet.

Voor heel wat investeringen werden subsidies bekomen bij hogere overheden. Ook dit is een trendbreuk met het vorige beleid, dat vaak potentiële subsidies voor haar projecten liet liggen.

Om nieuwe inkomsten aan te boren zonder onze inwoners daarin te belasten, werden creatieve nieuwe vormen van belastingen ingevoerd. Denk aan de belasting op masten en pylonen. Belastingen die niet door de eigen inwoners moet worden opgehoest.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

Een financieel gezonde gemeente is essentieel.  N-VA Aartselaar staat ook de komende legislatuur garant voor:

  • Een fiscaal voordelige gemeente met lage belastingen, waarbij we de kampioen van de provincie willen   blijven
  • Een uitgebreide en duidelijke meerjarenplanning, waarbij Aartselaar proefproject is om al vanaf 2019 de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus toe te passen
  • Talrijke investeringen in de gemeente, terwijl we de schuldgraad op een laag en verantwoord niveau kunnen houden
  • Intergemeentelijke samenwerking voor de uitrol van grote projecten (bv het nieuwe zwembad) en een efficiëntere inzet van personeel en middelen
  • Leningen die op korte termijn en met een lage rentelast worden aangegaan
  • Een doorgevoerd schuldbeheer

Een ondernemersvriendelijk Aartselaar dat kansen biedt aan de lokale economie

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Goed ondernemersklimaat

Aartselaar heeft haar lage belastingen voor bedrijven en handelszaken behouden. Uit onderzoek blijkt dat Aartselaar fiscaal de meest interessante gemeente is voor KMO’s.

Een KMO-loket met een ambtenaar bevoegd voor Lokale Economie staat met raad en daad nieuwe en bestaande ondernemers bij.

De gemeente streeft naar een goede mix tussen baan- en buurtwinkels, waarbij het aanbod langs de A12 en in het dorpscentrum elkaar geen concurrentie aandoet en elkaar aanvult.De gemeente stemt haar vergunningsbeleid hier ook op af. 

Bedrijvige kern ondersteunen

Er wordt goed samengewerkt met de lokale handelaarsvereniging ATA en de ondernemersverenigingen Unizo Aartselaar en Handel & Industrie. Activiteiten die door de middenstand worden georganiseerd (bv ATA-braderij) worden alvast optimaal ondersteund.

De lokale middenstand wordt betrokken via een participatietraject in de grote rioleringswerken en de daaraan gekoppelde dorpskernvernieuwing voor de Kapellestraat en het Laar.

Het gemeentebestuur brengt de middenstand en lokale ondernemers van tijd tot tijd ook bij elkaar, denk aan de Meet & Greet in kasteel Cleydael.

Voor de middenstand werd een Winkelinformatienetwerk (WIN) opgericht, vergelijkbaar met de buurtinformatienetwerken die er reeds in verschillende wijken zijn. 

Aartselaar werd een Fairtrade-gemeente en past deze principes ook toe in haar beleid.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

De N-VA wil stevig inzetten op de 7 topics die bij ondernemen regelmatig aan bod komen: een goede dienstverlening, ruimte om te ondernemen, een goede bereikbaarheid, voldoende veiligheid, een gezond milieu, positieve financiën en voldoende participatie. 

Om een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn, moet dus vooral ook optimaal worden ingezet op andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en openbare werken, parkeerbeleid, toerisme, werkgelegenheidsbeleid en activering van werklozen, woonbeleid en bij uitbreiding van dat alles: een positieve uitstraling van de gemeente Aartselaar.

We behouden onze lage belastingen voor ondernemers en hebben de ambitie om koploper in onze regio te blijven.

Die lage belastingen koppelen we aan een degelijke dienstverlening en een optimaal ondernemersklimaat. Via het KMO-loket is Aartselaar een partner in het ondernemen.

We vullen onze bedrijventerreinen optimaal in. Leegstand wordt opgespoord en ontraden. 

De goede mix in Aartselaar tussen baanwinkels op de A12 en buurtwinkels in ons dorpscentrum blijft behouden. We schrijven Aartselaar in voor het coachingtraject ‘detailhandel’ dat door de provincie Antwerpen wordt georganiseerd.

De bloeiende middenstand en horeca wordt optimaal ondersteund, zij zijn een belangrijk onderdeel van het Aartselaars weefsel en zorgen voor een bedrijvige kern in Aartselaar. Ook hun activiteiten kunnen op gemeentelijke steun rekenen, zowel financieel als logistiek. Ondernemers krijgen plaats in de gemeentelijke app.

We organiseren een structureel overlegplatform tussen horeca/toerisme en de gemeente.

De wijkagent/toezichthouder is steeds bereikbaar voor de ondernemers.

Bij wegenwerken betrekken we de middenstand en zorgen voor zo veel mogelijk Minder Hindermaatregelen. Dit zal zeker heel belangrijk zijn bij het rioleringsproject Kapellestraat – Laar dat er aan zit te komen.

Een verstandig parkeerbeleid zorgt voor een goede bereikbaarheid van de lokale middenstand. De gewijzigde parkeerverordening was daartoe al een eerste stap, een betere handhaving van de blauwe zone in ons dorpscentrum de tweede stap. Dat zorgt er voor dat de huidige parkeerplaatsen niet oneigenlijk worden gebruikt en er meer parkeergelegenheid is voor de klanten van de diverse winkels en horeca.

We verbeteren de mobiliteit op hoofdwegen die cruciaal zijn voor onze Aartselaarse ondernemers, denk aan de doortrekking van expresweg N171 en de herinrichting van de A12/N177.

 

Een bloeiend Aartselaar waar iedereen graag woont

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Inhaaloperatie sociale woningen

In het begin van deze legislatuur waren er amper sociale woningen en er stonden bovendien maar weinig projecten in de steigers. Vlaanderen dreigde Aartselaar onder curatele te zetten en de regie over te nemen. Dit gemeentebestuur voerde een inhaaloperatie uit en maakte heel wat concrete plannen. De curateledreiging verdween en er kwam een gunstige evaluatie van de hogere overheid.

Deze legislatuur zijn 79 woningen gerealiseerd en ingepland, naast 22 woningen die via het sociaal verhuurkantoor worden verhuurd. Daarbij trachten we deze woningen zoveel mogelijk aan Aartselaarse inwoners te laten toekomen.

Aanpak van leegstand en verkrotting

Het woonloket met huisvestingsambtenaar dat destijds werd opgericht voor alle vragen rond wonen, kreeg extra taken.

Zo hebben we een leegstandsregister ingevoerd, met daar bovenop een leegstandstaks voor huizen zonder officiële bewoner. Op die manier komen leegstaande woningen sneller terug op de huur- of koopmarkt.

Een soortgelijk reglement werd opgemaakt voor verwaarloosde en verkrotte woningen om het Aartselaars straatbeeld fraai te houden.

Daarnaast zijn conformiteitsattesten voor de verhuur of verkoop van woningen ingevoerd. Zij geven een beeld over de leefbaarheid en kwaliteit van het pand.

Een creatief en hulpvaardig woonbeleid

Samen met onze buurgemeenten werd een jaarlijkse Woonbeurs ingericht.

Er wordt flexibel omgegaan met nieuwe woonvormen, met specifieke aandacht voor zorgwonen en mogelijkheden voor intergenerationeel wonen.

De werking van het Sociaal Huis werd transparanter door een reglement dat bepaalt wanneer er wordt tussengekomen bij opname in een woonzorgcentrum.

Aartselaar heeft sinds 2015 drie doorgangs- of noodwoningen, waar mensen die door onverwachte omstandigheden hun huis uit moeten (bv woningbrand) een tijdelijk onderkomen krijgen.

Betaalbaar wonen

In de A. Sanderslei werd via intercommunale Igean een grond aangekocht, met als doel die aan jonge gezinnen met een Aartselaarse band te verkopen aan een prijs die veel lager is dan wanneer dit door een private ontwikkelaar op de markt wordt gebracht.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

Het huidig uitgetekende beleid wordt verder gezet: we voeren onze inhaaloperatie inzake sociale woningen verder uit en trachten deze zoveel mogelijk aan mensen met een Aartselaarse band toe te wijzen, we blijven leegstand en verwaarloosde woningen gericht aanpakken, …

Het project aan de A. Sanderslei werken we uit. De gemeente gaat actief op zoek naar andere plaatsen in de gemeente waar dergelijke projecten voor Aartselaarse jonge gezinnen kunnen gerealiseerd worden.

De N-VA wil verder werk maken van het stimuleren van nieuwe woonvormen zoals zorgwonen, co-housing,… Het moet ook eenvoudiger worden om van woningen met een verouderde inrichting terug nieuwe en interessante woningen te maken.

De gemeente gaat actief op zoek naar een geschikte locatie voor een ‘Toontjeswoning’, dat is een woning waarbij een beperkte groep volwassen gehandicapten in wordt gehuisvest en begeleid.

Een sociaal Aartselaar dat niemand uit de boot laat vallen

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Voor het eerst een sociaal beleid de naam waardig

N-VA krijgt vaak het verwijt asociaal te zijn. Niets is echter minder waar. In Aartselaar werd onder impuls van N-VA voor het eerst een echt en ruim sociaal beleid uitgebouwd. We helpen iedereen wie in nood zit. Op een correcte en rechtvaardige manier, en toekomstgericht. 

Dit sociaal beleid overstijgt heel wat andere beleidsdomeinen. Elders in dit programma hebben we reeds ons gezinsvriendelijk, jeugd- en seniorenbeleid toegelicht. Dit behelst heel wat sociale maatregelen, net als het gemeentelijk woon-, sport- en zelfs het sportbeleid. We verwijzen u daarvoor graag naar deze hoofdstukken.

Inzet op (sociale) tewerkstelling en activering

Een job is de beste garantie tegen armoede. Daarom werd de focus meer op tewerkstelling gelegd, zowel in de sociale economie, maar ook in de lokale economie en binnen de gemeentediensten.

In dat kader werd ook het project ‘Rupeltornado’s’ opgericht binnen intercommunale VLOTTER, waarbij mensen twee halve dagen perweek bepaalde Aartselaarse straten proper houden.

In tegenstelling tot vele andere Vlaamse gemeenten, daalde het aantal leefloners in Aartselaar dankzij een doorgedreven activeringsbeleid.

Objectivering financiële steun

Sinds 2013 wordt aanvullende financiële steun gebaseerd op de wetenschappelijke methode Quetelet, waardoor elke aanvrager op dezelfde manier behandeld wordt. 

Ook de inkomstenvoorwaarden bij andere reglementen werd aangepast. We zijn streng maar rechtvaardig.

Werken aan gezondheid

Samen met de gezondheidsraad zet de gemeente zich in voor een gezonde bevolking. De samenwerking leidt tot initiatieven als stoppen met roken, valpreventie, 10.000 stappen, vaccinaties, drugspreventie…

Ook de aanzet tot een gehandicaptenbeleid is de voorbije jaren gegeven.

 

… en hier willen we graag na 2018 verder aan werken:

Onze bevolking willen we nog beter informeren over de talrijke rechten en kansen die hen vanuit het beleid worden geboden. Dit wordt uitgevoerd door middel van de rechtenverkenner.  

De sociale dienst probeert actief mensen in nood te detecterenen zorgt voor een ‘aanklampend’ beleid, waarbij een hulpaanbod wordt voorgesteld en mensen uit de armoede worden gehouden.  

Daarnaast ontwikkelen we drempelverlagende initiatieven zodat gezinnen sneller de stap te zetten naar een begeleidingstraject. Een snellere start geeft ook sneller resultaten. Nu wordt nog vaak te lang gewacht waardoor de problematiek vaak ernstiger is geworden.

Om armoede aan te pakken willen we niet enkel inzetten op het gezinshoofd, maar ook op de andere gezinsleden. Denk aan het leren van de taal, begeleiden naar werk, een opvoedingscultuur aanreiken,…

Gezinnen die een uitkering genieten worden opgevolgd en geherevalueerd. We bekijken of zij boven de armoederisicodrempel kunnen geraken na benutting van alle andere rechten. Daarbij willen we ook nauwer samenwerken met Vlotter voor een betere aanpak van de schuldbeheersing bij gezinnen. Qua tewerkstelling wordt verder ingezet op het huidige beleid: activering van de leefloners, intense samenwerking met intercommunale Vlotter rond Wijk-Werken (het vroegere PWA),…

De gemeente werkt verder de eerstelijnszorg “Rupelaar” (regio Aaartselaar - Rupel) uit. Als gemeentebestuur blijven we een sturende rol vervullen in het gezondheidsbeleid, zowel preventief als curatief.

Een Aartselaar dat ook nieuwkomers alle kansen biedt

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Een goede integratie van nieuwkomers in onze maatschappij is voor de N-VA een absolute prioriteit. Om dat doel te realiseren werden deze legislatuur enkele projecten uitgewerkt.

Het project Babbel+ brengt Nederlandstaligen en anderstaligen bijeen om in groep te praten. Ze bezoeken ook in groep activiteiten of verkennen het Aartselaarse vrijetijdsaanbod. Zo wordt het Nederlands aangeleerd én leren nieuwkomers onze gemeenschap kennen.

Bij het BAM-project, samen met de stad Mortsel en gemeente Borsbeek, brengt een diversiteitsmedewerker de nieuwkomer in contact met een buddy. Die buddy helpt dan in een persoonlijk project (rond werk, vrije tijd, wonen,…). De nieuwkomer leert Nederlands en krijgt concrete hulp. De experts in het project wisselen hun kennis met elkaar uit.

Vluchtelingen die hier toekomen worden optimaal begeleid in het Lokaal Opvang Initiatief (LOI).

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

Het project Babbel+ wordt verder gezet. Op dit ogenblik zien we vooral hogergeschoolden instappen in dit project. Samen met Vorming Plus en de integratieambtenaar worden acties ondernomen om ook anderen naar dit project toe te leiden.

Kinderen die geen Nederlands als thuistaal hebben worden actief begeleid naar de speelpleinwerking in de zomervakantie, dit om er voor te zorgen dat zij gedurende de twee maanden schoolvakantie toch voldoende met het Nederlands in contact blijven komen en niet met een achterstand aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Via intercommunale Vlotter wordt een halftijdse diversiteitsmanager aangetrokken die een actief beleid daaromtrent opzet.

Een Aartselaar dat haar inwoners informeert en laat meedenken en participeren

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Moderne communicatie 

Aartselaar werd de 21eeeuw ingeleid op vlak van communicatie. Een nieuw en modern logo, de baseline Aangenaam Aartselaar’ en de huisstijl werden aangepast. Zowel logo als baseline zijn ondertussen goed ingeburgerd en eigen gemaakt door de bevolking.

Gekoppeld aan de nieuwe huisstijl werden ook het infoblad en de website in een nieuw kleedje gestoken. De website is voortaan veel interactiever en je kan vanaf nu talrijke documenten ook online aanvragen.

Opwaardering wijkraden

De wijkraden werden opgewaardeerd. Stringente voorwaarden om bij de wijkraad te komen werden afgeschaft en er werd getracht om elke wijk van een wijkraad te voorzien. Dat is voor 7 van de 8 wijken ook effectief gelukt. De wijken worden van nabij betrokken in het beleid rond hun wijk en met hun adviezen wordt rekening gehouden.

Oprichting van een kindergemeenteraad en een senioren- en toegankelijkheidsraad

De kindergemeenteraad werd opgericht. Jaarlijks wordt er een nieuwe raad aangesteld, met een kinderburgemeester en –schepen. Zij selecteren telkens 3 onderwerpen voor de jeugd die ze graag willen gerealiseerd zien.

Met de senioren- en toegankelijkheidsraad werd er nieuwe en nuttige adviesraad geïnstalleerd, die input geeft aan het beleid.

Meer inspraak, meer informatie

Voorafgaand aan de gemeenteraad kunnen bewoners langs komen om een vraag aan de gemeenteraad te stellen. Dit werd in 2013 nieuw ingevoerd door onze N-VA-gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der Heyden.

Openbare werken worden steeds voorafgegaan door één of meerdere infomarkten en infovergaderingen. De input die we van bewoners krijgen wordt mee in de plannen verwerkt.

Voor grote openbare werken, zoals de dorpskernvernieuwing via het rioleringsproject Kapellestraat-Laar-Lindelei, wordt zelfs een groot participatietraject uitgetekend van bij de start.

Bij de opmaak van belangrijke plannen, zoals het gemeentelijk mobiliteitsplan, werd gewerkt met een representatieve klankbordgroep waarin alle adviesraden en een vertegenwoordiging van de Aartselaarse burgers het studiebureau intensief met raad en daad bij stond.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

De inspanningen om actieve wijkraden te hebben worden doorgetrokken, met nieuwe oproepen in 2019 en 2022, wanneer de besturen van de wijkraden dienen vernieuwd te worden.

Het beleid rond infomarkten en infovergaderingen bij belangrijke projecten en openbare werken wordt verder gezet.

Het participatietraject rond de dorpskernvernieuwing gaat ook komende legislatuur verder.

Aartselaar heeft talrijke actieve en nuttige adviesraden, die het leven in Aartselaar nog aangenamer proberen maken. We werken verder intensief met hen samen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van het nieuwe socio-culturele gebouw, waarvoor de cultuur-, sport- en jeugdraad al een zeer nuttig document opstelden. Samen met de milieuraad voeren we dan weer juridische actie tegen de komst van de nieuwe ISVAG-verbrandingsoven. 

Een Aartselaar dat mee is met de digitale revoluties

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

De voorbije jaren werden grote stappen gezet op vlak van digitalisering. De werking van de gemeenteraad en het college gebeurde nog volledig op papier bij de start van de legislatuur. Ondertussen is alles gedigitaliseerd en komt er geen papier meer aan te pas.

De gemeente kreeg een splinternieuwe website, waarop heel wat documenten digitaal aangevraagd kunnen worden.

Zowat alle gemeentediensten werken voortaan ook via online inschrijvingen. Reserveren voor bijvoorbeeld een culturele voorstelling, de kinderopvang of een sportkamp kan voortaan allemaal digitaal.

De gemeente mist ook de boot van de apps niet. Gemeentelijke basisschool Cade was de eerste Vlaamse school met een eigen app. Ook rond toerisme zijn er al wandel- en fietsapps ontwikkeld. De ‘ver-app-ing’ krijgt in 2018 haar sluitstuk door de lancering  van een gemeentelijke app.

Regelmatig wordt geïnvesteerd in nieuwe servers en computers, zodat Aartselaar up-to-date blijft. Er wordt daarbij veel aandacht geschonken aan cyberveiligheid en gegevensbescherming.

In het voorjaar 2018 engageerde Aartselaar zich samen met heel wat andere steden en gemeenten binnen de oproep ‘smart cities’ om een platform te creëren waarbij kennis en expertise rond smart cities kan worden uitgewisseld. Op die manier hoopt Aartselaar mee op de boot te springen van de smart cities-ontwikkelingen.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

Aartselaar gaat ook komende legislatuur verder op de ingezette weg van digitalisering en de ontwikkeling van apps.

Het opgestelde masterplan rond ICT-infrastructuur wordt uitgerold.

Voor onze gemeenteraden gaan we nog een stap verder. Via opnameïnfrastructuurwordt elke gemeenteraad gedigitaliseerd, zodat inwoners nog beter het reilen en zeilen kunnen volgen.

De komende jaren zal een belangrijke focus moeten gaan naar smart cities en de talrijke toepassingen daarvan. Aartselaar wil deze tendens niet missen en via de verschillende data en mogelijkheden de dienstverlening zowel intern als naar de burger nog verbeteren en optimaliseren.

Een groen en duurzaam Aartselaar waar natuur natuurlijk is

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Streven naar een klimaatneutrale en energiezuinige gemeente

De gemeente Aartselaar wil een voorbeeld zijn voor haar burgers. De gemeente ontwierp een klimaatactieplan waaraan heel wat concrete doelstellingen zijn gekoppeld, die jaarlijks worden gemonitord. Ter ondersteuning daarvan werd ook een duurzaamheidsambtenaar aangeduid. De gemeente wil immers graag klimaatneutraal worden en nam daartoe reeds heel wat maatregelen.  

Zo worden gemeentelijke nieuwbouwprojecten zo duurzaam mogelijk gezet, na energieaudits. De daken van verschillende gemeentelijke gebouwen, zoals de scholen en het gemeentehuis, werden geïsoleerd. Op heel wat gebouwen legden we zonnepanelen. Andere gemeentelijke gebouwen, zoals de sporthal, konden dan weer genieten van een “relighting”, waarbij nieuwe, energiezuinige verlichting werd geplaatst. 

Het energieverbruik van onze openbare straatverlichting pakken we aan via een regiomasterplan, waarbij zo veel mogelijk oude verlichting wordt vervangen door led-verlichting. Dat heeft ook terugverdieneffecten op (relatief) korte termijn.

Het wagenpark van de gemeente wordt voortdurend groener, dankzij de opmaak van een Mobiscan en aankoop van elektrische wagens of wagens op CNG. Verschillende gemeentediensten beschikken nu ook over elektrische fietsen.

We sporen ook onze inwoners aan om eveneens duurzaam te bouwen en gebruik te maken van groene energie. Zo werd de gemeentelijke bouwverordening aangepast, met nadruk op beperkte verharding, aanleg van groenschermen,...Ten behoeve van onze inwoners zijn er al verschillende elektrische laadpalen (bv sportcentrum) in het straatbeeld geplaatst of worden weldra geïnstalleerd.

Landelijke gemeente

1/3evan het Aartselaars grondgebied wordt voorbehouden aan groen. De ontwikkeling van “De Reukens”, via zowel aankoop van nieuwe gronden als bebossing van de gronden die reeds in eigendom zijn, is daarin zeer belangrijk. De afgelopen jaren werden duizenden nieuwe bomen geplant in Aartselaar in het algemeen en De Reukens in het bijzonder.

De gemeente legt bij de heraanleg van straten en pleinen heel wat meer groen aan. Aartselaar mocht voor dat beleid de voorbije jaren overigens talrijke prijzen in ontvangst nemen. Er wordt gekozen voor onderhoudsvriendelijk groen, gezien de gemeentelijke overheid geen pesticiden mag gebruiken en dit de groendienst telkens weer voor een grote uitdaging plaatst. Via intercommunale Vlotter versterkten we onze groendienst met extra mankracht.

Verschillende bloemenmanden maken het Aartselaars dorpscentrum in de lente en zomer fleurig.

Via een samenwerking met buurgemeente Schelle kunnen onze inwoners daar een volkstuintje beheren.

Aanpak watergevoelige gebieden

Aartselaar kent enkele bijzonder water- en overstromingsgevoelige gebieden. Deze worden in kaart gebracht. 

Onder meer via extra bufferbekkens, vervanging van oude riolering, ingrepen aan grachten, aandacht voor beperking van verhardingen bij vergunningsaanvragen… nam de gemeente reeds verschillende maatregelen om tegemoet te komen aan de waterproblematiek. 

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

De komende legislatuur wordt verder gewerkt op de ingeslagen weg inzake milieu, groen, duurzaamheid, energie en water.

Aartselaar neemt verder initiatieven om op termijn een klimaatneutrale werking te hebben. Het eigen gemeentepersoneel neemt het voortouw in het zuinig omspringen met energie en milieu. De vergroening van ons wagenpark wordt verder gezet.  Ook de Aartselaarse bedrijven worden gestimuleerd om groener te worden, denk aan bijenhotels, bloemenweiden, groendaken, groenschermen,…  We zijn bij dit alles ook een goede samenwerking met de milieuraad genegen.

Om de aanpak van de luchtkwaliteit te verbeteren werken we een beleid uit rond steenkoolkachels en allesbranders.

Via de opmaak van een masterplan wordt versneld werk gemaakt van de omzetting van de gemeentelijke straatverlichting naar zuinigere ledverlichting.

Groenperken en plantsoenen worden doordacht aangelegd, met de nadruk op permanent groen, het onderhoudsvriendelijk karakter ervan voor de groendienst, aandacht voor streekeigen planten, verticale wortelgroei die de voetpaden niet opstuwen en de riolering doorboren,… 

Er komt een bomenbeheersplan dat ook ter inzage ligt van bewoners, dit om discussies over wel dan niet snoeien te vermijden. 

We onderzoeken hoe we de groendienst verder kunnen reorganiseren, met het oog op een beter groenbeheer en minder klachten over het groenonderhoud.  Zo is de inschakeling van intercommunale Vlotter nu al een eerste stap als extra bijstand, die we verder onder de loep zullen nemen en desgevallend uitbreiden.

We willen onderzoeken of blinde muren van gemeentelijke gebouwen kunnen omgevormd worden tot ‘groene muren’.

Voor de Reukens worden verder gronden aangekocht en die worden verder bebost. De Reukens groeit verder en verder uit tot de groene long van onze gemeente.

Ook buiten de Reukens moet er aandacht zijn voor meer groen en bos. Zowel een “geboortebos” als “begraafbos” zijn creatieve ideeën die meerdere functies kunnen combineren. Zij verdienen verder onderzoek.  De toegankelijkheid van park Solhof wordt verbeterd door alle wegen aan te leggen als bolle wegen, dat verhindert waterplassen en modder. Het natuurgebied rond Zinkval en Cleydael, met al z’n mooie wandel- en fietspaden, verdient dan weer meer promotie.

Zowel in de Reukens als aan het sportcentrum komt er een natuurspeeltuin (zie ook Jeugd). De drassige hondenweide van het Solhof verhuist naar het sportcentrum (zie ook Dierenwelzijn).

We stellen nog meer trage wegen open, als veilige verbindingswegen voor onze zwakke weggebruikers (zie ook Mobiliteit).

Een grote uitdaging stelt zich in de aanpak van watergevoelige gebieden. Zo is een  verdere uitwerking en inrichting van signaalgebieden noodzakelijk, met aandacht voor voldoende bufferbekkens en –capaciteit. Dit kan gerust samengaan met de aanleg van meer groen en creatie van landschapsparken. Om de waterproblematiek aan te pakken is een goed onderhoud en misschien zelfs aanleg van nieuwe grachten nodig. Ook de talrijke rioleringsprojecten die op stapel staan (zie ook Openbare Werken) zijn hiertoe een belangrijke stap. We bekijken verder hoe we verhardingen kunnen beperken en het gebruik van waterdoorlatend materiaal kunnen promoten.

Bouwzones met een hoog overstromingsrisico krijgen een herbestemming.

We onderzoeken het nut van regenwaterrecuperatiesystemen in openbare gebouwen waar veel water wordt verbruikt.

We onderzoeken ten slotte hoe we burgers en leerlingen nog meer kunnen betrekken bij het natuur- en milieubeleid van de gemeente Aartselaar.

Een Aartselaar dat verstandig omgaat met afval

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Geen verbrandingsoven in dichtbewoond gebied

De gemeente Aartselaar zet samen met de milieuraad de historische strijd tegen de afvalverbrandingsoven van Isvag in Wilrijk verder, zeker nu de oude milieuvergunning – ondanks alle beloften tot sluiting van de Isvag-voorzitter Philippe Heylen (CD&V)- toch werd verlengd en er zelfs eenaanvraag komt voor een splinternieuwe en nog grotere  verbrandingsoven. 

Betere dienstverlening

Onder impuls van de N-VA is het recyclagepark tijdens de zomer een uur langer open op zaterdag. Bij bedrijven werd de wekelijkse huisvuilophaling uitgebreid.

Zwerfvuil aanpakken

Er werden bijkomende vuilnisbakken geplaatst in het centrum. De ophaalrondes werden verdubbeld.

We kochten ook mobiele camera’s aan die op sluikstortgevoelige plaatsen kunnen worden geplaatst.

Het project ‘Rupeltornado’s’ werd opgericht binnen intercommunale VLOTTER, waarbij een werkploeg twee halve dagen per week bepaalde Aartselaarse straten proper houdt. Daarnaast werken we samen met verenigingen of betrokken inwoners die een berm “adopteren” en op regelmatige basis opruimen.  Zo gaat Aartselaar, de strijd aan met zwerfvuil.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

De strijd tegen de oude en de nieuwe ISVAG-verbrandingsoven wordt onverminderd verder gezet, zowel politiek als juridisch. N-VA Aartselaar is er van overtuigd dat er betere locaties zijn, zoals bv in de Antwerpse haven. Dergelijke oven hoort alleszins niet thuis in dichtbewoond gebied. Dat men bovendien de bouw van een nog grotere oven plant, is onbegrijpelijk omdat deze dan een overcapaciteit zal hebben, afval zal moeten worden ingevoerd, terwijl de A12 nu reeds oververzadigd is en bijkomende vuilniswagens dus onwenselijk zijn. Studies wijzen overigens uit dat het goedkoper zou zijn afval over het water uit te voeren naar Nederland.

De N-VA wil het principe ‘de vervuiler betaalt’ verder in de praktijk doortrekken in het Aartselaars afvalbeleid. We beogen dat de hoeveelheid restafval per Aartselaarse inwoner daalt in de komende legislatuur.

We willen een oplossing voor het plastic dat momenteel nog te vaak in de restafvalzak verdwijnt. Indien er door de hogere overheid geen initiatief wordt genomen, trachten we via intercommunale Igean om plastic voortaan ook mee in de PMD-zak in te zamelen en te recycleren.

De N-VA wil op nationaal en lokaal niveau een strengere aanpak van zwerfvuil en sluikstort. Ook hier geldt ‘de vervuiler betaalt’. Om die reden zijn we geen voorstander van de invoering van statiegeld op PMD. Dit zou ook de goede sorteerders treffen. De N-VA pleit daarom voor een hardere aanpak van sluikstort en zwerfvuil via hogere GAS-boetes en gemeenschapsdienst. Strategische camera’s en meer vaststellers helpen om de pakkans aanzienlijk te verhogen.

Wat de vuilnisbakjes in het straatbeeld betreft verwacht N-VA Aartselaar heil van wat er uit de smart cities-concepten komt. We willen graag slimmere vuilbakken, waarbij een chip aangeeft wanneer de afvalophalers moeten langs komen. Een goed voorbeeld van zo’n slimme vuilbak is het Bigbelly-concept.

Ook de handelaars en horeca worden betrokken bij de aanpak van zwerfvuil in de winkelstraten en na evenementen. We vervangen wegwerpbekers bij evenementen door herbruikbare bekers.

Recyclage en hergebruik wordt verder gestimuleerd. Aartselaar wordt warm gemaakt voor de circulaire economie.Er moet een oplossing komen voor de piekperiodes waarin veel glas naar de glasbollen wordt gebracht en deze te beperkt zijn in capaciteit (bv rond de feestdagen).

Een doordacht Aartselaar met ruimte voor wonen, ondernemen én natuur

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Visie op lange termijn

Er kwam een nieuw ruimtelijk structuurplan, dat rekening houdt met de toekomst en een lange termijnvisie. Hierin wordt maximaal ingezet op versterking van de kernen en verdichting van de reeds bestaande woongebieden, zodat we optimaal de open ruimte kunnen behouden en daar geen nieuwe woningen moeten toelaten. 

We behielden dan ook de ruimteljjke ordeningstructuur in Aartselaar: ongeveer 1/3ewonen, 1/3eindustrie en handel en 1/3egroen. Nieuwe verkavelingen kunnen uitsluitend binnen het gebied dat momenteel al is ingekleurd als woonzone.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt nu uitgewerkt in verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s): RUP Lindelei – Solhof, RUP Sportcentrum en RUP Scheldebekken – Benedenvliet. Hierin besteden we telkens aandacht aan kwalitatief, duurzaam en betaalbaar wonen, maar tegelijk ook aan recreatie, groen, landbouw en watergevoelige gebieden. 

RUP “De Reukens” is inmiddels definitief bevestigd door de hoogste rechtspraak. Het kan nu definitief ingericht worden als bos.

Vergunningsprocedures op punt gezet

De gemeentelijke stedenbouwkundige bouwverordening werd aangepast, met het oog op het beperken van verhardingen en het voorzien van voldoende parkeerplaatsen voor auto én fiets. Hieraan werd ook een belastingsreglement gekoppeld om de parkeerverplichting te kunnen afkopen indien er gemotiveerde redenen zijn om er niet aan te kunnen voldoen.

Voor kleinere werken is een vereenvoudigde meldingsplicht ingevoerd. Dat is ook het geval voor kapvergunningen, die niet langer de administratieve rompslomp van de stedenbouwkundige vergunning moeten doorlopen.

De omgevingsvergunning werd geïmplementeerd.

Bij het toekennen van vergunningen is er een duidelijke watertoets. Bouwen in overstromingsgevoelig gebied is niet meer mogelijk.

Betere ontsluiting KMO-zones

Er worden geen nieuwe bedrijven toegelaten in de KMO-zone van de Mastboomstraat, zolang er geen betere ontsluiting van die KMO-zone is, zonder door woongebied te moeten rijden. Voor die ontsluitingsweg werd door Igean al het nodige onderzoekswerk verricht.

Ook voor de doortrekking van de industriezone van de Helststraat naar de Vluchtenburgstraat werd door Igean al het studiewerk verricht. Dat dossier ligt klaar om de onteigeningen te laten starten en vervolgens de doortrekking te realiseren.

Optimale benutting binnengebieden

De resterende open kavels en binnengebieden worden optimaal benut.  Ofwel door aankoop via Igean om er zelf een kwalitatieve ontwikkeling aan te geven (cfr. Projecten Buerstedelei en A. Sanderslei) ofwel door ze definitief groen te maken of er wijkspeelpleintjes in te richten.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar we na 2018 graag verder werken:

We maken verder werk van de reeds lopende RUP’s Lindelei-Solhof, sportcentrum en Scheldebekken-Benedenvliet. Weldra starten hier de informatie- enparticipatietrajecten.

De uitgangsprincipes van het GRUP worden toegepast in de praktijk: slimme verdichting, versterking van de kernen, behoud van open ruimte. Die verdichting houdt rekening met de omgeving en is steeds maatwerk.

We ontwikkelen de Reukens verder via aankoop van gronden, uitbreiding van het bos, een extra trage weg en een natuurspeeltuin.

Het rioleringsproject van Kapellestraat, Laar en Lindelei biedt de opportuniteit om ons dorpscentrum te herdenken en aan dorpskernvernieuwing te doen. Verlaten sites, zoals de oude gemeentemagazijnen, worden herontwikkeld (cfr realisatie socio-cultureel gebouw, zie ook onder patrimonium en sport)).

Er wordt samen met de omliggende gemeenten en de hogere overheden een visie ontwikkeld over de bebouwing die langs de A12 kan komen. Momenteel past enkel Aartselaar de KMO-regels correct toe, terwijl andere gemeenten ook grote baanwinkels met detailhandel toestaan. Anderzijds moeten de regels ook soepeler worden, zodat bijvoorbeeld carwashes, binnenspeeltuinen of dansscholen zich op de A12 kunnen vestigen. Met de huidige regelgeving moet dit verplicht in woongebied, wat vaak hinderlijk is.

Er komt een betere handhaving van de stedenbouwkundige voorschriften.

We maken werk van alternatieve woonvormen en maken ook het realiseren van cohousingeenvoudiger. Daarnaast onderzoeken we hoe we onbebouwde percelen kunnen activeren om de druk op de open ruimte te verminderen.

Er is nood aan een visie over de inname van openbaar domein door handelszaken of burgers. 

We werken tevens een visie uit rond kunstgras, dat momenteel door de hogere overheid volledig als verharding beschouwd wordt. Rond verhardingen proberen we onze inwoners nog meer te sensibiliseren. Beperking van verharding is immers nodig voor de biodiversiteit en vooral voor de waterhuishouding, willen we in de toekomst niet allemaal met wateroverlast worden geconfronteerd.

Een Aartselaar waar het voor mens én dier aangenaam vertoeven is

Zo werkte de verandering met N-VA sedert 2012…

Er werd een splinternieuwe en grote hondenweide geopend aan de Reukens, vlakbij de Langlaarsteenweg.

Park Solhof was het enige park/bos in de ruime omgeving waar honden verboden waren. Onder impuls van de N-VA is dat veranderd. Honden zijn voortaan ook welkom, maar aan de leiband. Ook op het sportcentrum is het hondenverbod omgezet in honden aan de leiband.

Aartselaar werkte een eigen zwerfkattenbeleid uit, waarbij wordt samengewerkt met “Zwerfpoezen Rupelstreek”.

Er werden nieuwe bijenhotels geplaatst, bijvoorbeeld aan het opgeknapt plekje naast Zonnetij. We kregen ook de titel van “bijenvriendelijke gemeente”.

De gemeente gebruikt geen pesticiden in het onderhoud van haar parken, perken en straten.

 

… en hieraan wil N-VA Aartselaar na 2018 graag verder werken:

In navolging van verschillende andere gemeenten, wil de N-VA in Aartselaar een schepen die specifiek de bevoegdheid ‘dierenwelzijn’ draagt. Dit is bij voorkeur een andere schepen dan diegene die het bevoegdheidspakket van leefmilieu en landbouw heeft.

De huidige, drassige hondenweide aan park Solhof willen we verhuizen naar de weide die het sportcentrum zal uitbreiden. Daar is ruimte voor een grote, droge(re) en kwalitatieve hondenweide.

Samen met de verschillende partners worden de voornaamste knelpunten rond dierenwelzijn op gemeentelijk niveau in kaart gebracht en aan een oplossing gewerkt.

De milieu- en natuurraad (minaraad) wordt ook het adviserend orgaan voor alles wat met dierenwelzijn te maken heeft.

Omdat verschillende inwoners niet goed weten bij wie ze terecht moeten om dierenmishandeling of – verwaarlozing te melden, wordt een duidelijk meldpunt in de gemeente opgericht. Ook op de gemeentelijke website komt daar bijkomende informatie over.

Huidige subsidies, bijvoorbeeld voor zwaluwnesten, blijven behouden. Er wordt onderzocht of dit ook voor andere bedreigde diersoorten een meerwaarde kan bieden.

Op dit ogenblik is er nog veel jachtgebied in Aartselaar. Er wordt bekeken in welke mate dit veilig en verantwoord is en of dit gebied moet ingeperkt worden.

We stellen zelfklevers ter beschikking die aanduiden dat er een huisdier is. Dit kan belangrijk zijn bij brand, overlijden, evacuatie,…

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tegen dieren die voor overlast zorgen, zoals duiven en kauwen. Het af en toe inzetten van een roofvogel kan misschien een oplossing bieden.

Rond hondenpoep willen we nog meer preventie en ijveren we voor een attitudewijziging bij bepaalde hondeneigenaars.

Er worden bijkomende bijen- en insectenhotels geplaatst in Aartselaar. Zeker de bij verdient bijzondere aandacht, omdat het zo’n belangrijk dier is voor onze leefomgeving.

De kennis van dieren en de natuur gaat achteruit bij de bevolking. We trachten hen vanuit het gemeentebestuur regelmatig te informeren, hoe men in harmonie met de natuur kan leven.