Gelijkgrondse kruispunten op A12 verdwijnen vanaf 2021

Op 24 december 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Openbare werken

De onoverzichtelijke en drukke kruispunten op de A12 in Aartselaar en Antwerpen vormen al jaren een doorn in het oog van wie dagelijks deze verkeersknopen moet trotseren. De veiligheid en de doorstroming op de kruispunten van de A12 met Langlaarsteenweg/Bist tot en met de Atomiumlaan/Terbekenhofdreef laten dan ook sterk te wensen over. Daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist om deze kruispunten grondig aan te pakken. Het doel is om voor alle weggebruikers de veiligheid en de doorstroming te verbeteren maar ook de barrière die de A12 vormt zoveel mogelijk weg te nemen. Op basis van de eerste resultaten van een studie die hiervoor werd opgestart is nu beslist om de kruispunten te ondertunnelen en het aantal toegangen tot de N177 te beperken. De studie zal nu verder uitgewerkt worden tot een concreet plan. In de loop van 2018 wordt dit de eerste keer voorgelegd aan een breder publiek. In 2021 moet de eerste schop in de grond gaan.

Historisch akkoord

“Dit is een historisch akkoord”, vindt Aartselaars schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “Na decennia zijn alle actoren het eindelijk eens over hoe de A12 er moet uitzien. De gemeente Aartselaar, stad Antwerpen, gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel en het Agentschap Wegen en Verkeer staan met de neuzen in dezelfde richting. Het voorstel dat nu op tafel ligt is hetgeen N-VA Aartselaar in 2014 reeds als plan op tafel legde.”

“Ons lobbywerk bij minister Ben Weyts (N-VA) heeft geloond”, gaat burgemeester Sophie De Wit (N-VA) verder. “Onze vraag voor een aanpak van de A12 viel onder de vorige minister nog in dovemansoren. Onder minister Weyts is de A12 wel opgenomen in het regeerakkoord. De studie en dit akkoord zijn daar nu het logische gevolg van.”

Zwarte punten

De kruispunten op de A12 in Aartselaar en Antwerpen hebben een kwalijke reputatie. Het zijn erg drukke en onoverzichtelijke kruispunten waar dagelijks lange files staan en geregeld en vaak zware ongevallen gebeuren. Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor álle weggebruikers is dan ook de eerste en belangrijkste drijfveer om deze zwarte punten aan te pakken. Voetgangers, fietsers, en gemotoriseerd verkeer moeten de kruispunten vlot maar vooral veilig kunnen oversteken. Daarnaast moet het herinrichten van deze kruispunten er ook voor zorgen dat de A12 zijn functie als snelweg ten volle kan vervullen terwijl een goede ontsluiting van de achterliggende gemeenten zoals Hemiksem, Niel en Schelle gegarandeerd blijft. Tot slot moet het veilig en vlot organiseren van lokaal verkeer dat de A12 kruist ook de leefbaarheid in Aartselaar en het zuiden van Antwerpen sterk verbeteren.

Grondige studie voor een nieuwe A12

Dergelijke ambitieuze doelstellingen vragen ingrijpende en verregaande aanpassingen aan de bestaande kruispunten. Om ervoor te zorgen dat deze ingrepen zoveel mogelijk het beoogde effect bereiken is het dan ook belangrijk alle mogelijke scenario’s en hun gevolgen op voorhand grondig te bestuderen. Om die reden heeft minister Weyts 200.000 euro vrijgemaakt voor een studie over de omvorming van de A12 en heeft het Agentschap Wegen en Verkeer in mei dit jaar het onderzoek opgestart. De uitkomst van deze studie zal de basis vormen voor het toekomstbeeld van de nieuwe A12 volgens de voorwaarden die eerder werden geschetst: veiliger, vlotter, leefbaarder.

Tunnels en minder kruispunten

De eerste onderzoeksresultaten tonen nu aan dat het scenario waarbij enkel de kruispunten van Bist/Langlaarsteenweg, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan de A12 overstekende beste resultaten oplevert. Het garandeert de optimale ontsluiting van de achterliggende gemeenten terwijl de A12 zijn rol als verbindingsweg op hoger niveau beter kan spelen. De Helststraat/Guido Gezellestraat en Vluchtenburgstraat/Leugstraat zullen in dit scenario de A12 dus niet meer kruisen en enkel aansluiten op de N177. Verder blijkt ook dat het ruimtelijk inpassen van overbruggingen een stuk complexer is dan het ondertunnelen. Op basis van deze eerste tussentijdse resultaten hebben AWV en de gemeenten Antwerpen, Aartselaar, Niel, Hemiksem en Schelle beslist om het ontwerp van de A12 op deze basis verder uit te werken.

Minister Weyts is tevreden met de vooruitgang in de studie. “Met de omvorming van de A12 pakken we de meest gevaarlijke kruispunten van de provincie Antwerpen aan. De keuzes die nu gemaakt zijn brengen ons een belangrijke stap dichter bij het uitwissen van ‘de schande van de 400’.”

Verdere stappen

Nu deze keuzes vastliggen zal verder bestudeerd worden hoe de kruispunten moeten gaan uitzien. Daarnaast zal ook onderzocht worden hoe we voorzieningen en verbindingen voor voetgangers en fietsers zo comfortabel en veilig mogelijk organiseren. Daar waar gemotoriseerd verkeer de A12 niet meer kan kruisen is het bijvoorbeeld mogelijk enkel ongelijkgrondse verbindingen voor fietsers te voorzien. Al deze vragen zullen in het voorjaar van 2018 leiden tot een startnota waarin alle krijtlijnen voor de bouw van de nieuwe kruispunten zijn vastgelegd. De uitvoering van de werken is voorzien ten vroegste in 2021.

Communicatie

De uitwerking van de visie rond de nieuwe kruispunten gebeurt in nauwe samenwerking met de stad Antwerpen, de betrokken gemeenten en andere partners. Daarnaast is het ook de bedoeling om na het nodige studiewerk ook andere belanghebbenden en met name burgers, bedrijven en belangenverenigingen te betrekken. In de loop van volgend jaar, wanneer het project duidelijker vorm krijgt zullen de ontwerpplannen ook via publieksmomenten voorgelegd worden aan alle geïnteresseerden en belanghebbenden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is